Tag: vrucht

Neem je verantwoordelijkheid!

Wat is het met de mens dat hij altijd maar op de grens wil wandelen.

Ik denk even aan die ene regel die God de mens stelde. Eet niet van die ene boom. Eva deed dit toch en Adam volgde haar daarin.

Later in de geschiedenis zie je hoe God aan Mozes de tien geboden gaf. Tien zaken waaraan men zich mocht houden.

Wat is de mens halsstarrig dat ze vast wil houden aan datgene wat niet goed voor ze is.

In de tijd van Jezus waren daar de farizeeërs . Mannen die de regels van Mozes omzeilden door nog meer regels, wetten te creëeren om de tien geboden (oa) niet te breken.

Alle regels hoe goed bedoeld ook, door God gegeven of zelf bedacht hebben geen vrijheid gebracht waar men naar verlangde.

Wat is het met de mens dat ze altijd bezig is met de regel. Altijd kijkend naar wat allemaal niet mag inplaats van te genieten van de genade die God ons geeft.

Wat is de mens halsstarrig dat ze vast wil houden aan datgene wat niet goed voor ze is. Hoewel bijvoorbeeld het voor een verslaafde niet goed is om te drinken, blijft in het hoofd vaak de gedachte hangen en ook geprobeerd dat zo af en toe een pilsje moet kunnen.

Waarom niet gewoon verre blijven van de issues die slecht voor ons zijn?

Een sigaretje en we zijn weer snel de kettingrokers van weleer. Ook wanneer men beschadigd is op andere gebieden bijvoorbeeld op het gebied van relaties is het schijnbaar moeilijk om andere keuzes te maken dan men eerder heeft gemaakt.

Waarom niet gewoon verre blijven van de issues die slecht voor ons zijn? De regels al of niet geschreven die ons aangeven wat goed of niet goed is hoeven we niet perse op te zoeken toch?

Waarom niet duidelijk een keus maken om de regel te accepteren als waar. Wat nu als we duidelijk niet in de buurt willen komen en beseffen dat het goed is om gewoon de genade te accepteren van een leven vrij van dram, drugs , roken, niet meer te liegen, te bedriegen, afstand te nemen van mensen die ons beschadigen, ….

Wat nu als we zouden kiezen om werkelijk in waarheid te gaan wandelen in de vrijheid van een leven met God. Geen leugentjes meer om bestwil, niet meer dat ene biertje wat je zomaar onderuit haalt, je niet meer in de luren laten leggen door anderen. Waarom niet werkelijk een ander leven leiden met Jezus Christus?

Wat nu als we zouden kiezen om werkelijk in waarheid te gaan wandelen

Wellicht zeg je zoiets als: in de kerk zie je mensen zitten die allemaal dingen doen die niet mogen. Misschien zijn ze niet werkelijk vrij volgens jou. Daarmee ga je wederom op de grens zitten. Je zegt eigenlijk wat wil jij me nu zeggen, jij bent ook niet perfect.

Het klopt. Ik ben niet perfect. Er zal altijd iets blijven zitten wat zoekt naar Joe ga ik met zaken om. Daarmee leg jij echter de dingen buiten je zelf en geef je anderen en misschien mij de schuld van jouw misstappen en neem je niet de verantwoording over jou eigen leven.

Misschien moet je de Brief van Paulus aan de Romeinen eens lezen. Specifiek zou je hoofdstuk 6 eens kunnen lezen. De verzen 12 tot en met 15 spraken mij erg aan vandaag. 😊

IMG_1437.JPG

De vrucht van opgegeven rechten.

De mensheid slaat totaal door. Wat is de wereld selfcentered geworden. Alles draait om ons, onze persoonlijke omstandigheden. We schreeuwen om ons persoonlijk recht.

Nu denk je wellicht dat ik denk daar beter mee om te gaan. Dit is niet het geval. Het individualistisch denken is op de totale westerse maatschappij neergedaald. Het is zover doorgedrongen in ons systeem dat ze maar moeilijk uit te bannen is.

Echter, het gaat allemaal niet om ons, om ikke. Een tijdlang heb ik gedacht dat het belangrijk is om je gezin de eerste prioriteit te geven. Het was mi belangrijk goed te verdienen en dus hard te werken om een mooi huis te kopen, een nieuwe auto, goed verzekerd te zijn, flink te sparen etc… En dan als er tijd over is te kijken way ik in de kerk kan doen als een soort van taak om zo de mensheid te dienen in Gods naam.

Ik ben er achter gekomen dat dit niet Gods manier is. Ik zeg daarmee niet dat het gezin niet een van de belangrijkste verantwoordingen is, maar wel dat we onze visie daarop moeten veranderen. Niet alleen op hoe we omgaan met onze middelen, maar ook hoe we omgaan met mensen.

Ik merk dat mensen die vastlopen in het leven allerlei zaken eisen soms. Ze hebben recht op vergoeding voor hun problemen. Ze hebben recht op een eigen mening, ze hebben recht op een baan, een huis, geld, seks, een mening,… Wanneer ze dit niet krijgen schort er van alles aan instellingen, de maatschappij, aan hun relatie, aan God zelfs.

IMG_0847-0.JPG

We denken in termen van recht,aar een recht die afgemeten wordt aan wat men zelf nodig heeft. Ikgericht, selfcentered, individualistisch.

Er is veel onvrede in de wereld em ik geloof dat het mede hier vandaan komt. Deze manier van denken maakt de mensheid wellicht zieker dan ooit. Hoewel prediker er ook al over sprak in de volgende termen:
Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en leegte, alles is leegte. Welk voordeel heeft de mens van alles wat hij heeft verworven, al zijn moeizaam gezwoeg onder de zon? (‭Prediker‬ ‭1‬:‭2-3‬ NBV) Hij beschrijft hoe hij alles gedaan heeft, alles bezat, maar dat het allemaal niks gebracht heeft.

Het gaat niet om bezit! Het gaat om wie werkelijk zijn. veel mensen spreken over verandering. Ze willen veranderen, maar de vraag is wat het mag kosten. Ik heb het niet over geld. Maar durf je je rechten neer te leggen?

Wat zijn nu werkelijk je rechten? Veel mensen denken nog altijd dat God hen beloont met financiën of een groot huis als zegen op goed werk. Ik geloof ook dat God mensen zegent en soms financieel, maar het is geen recht. Jezus sprak niet voor niets over alles opgeven en achter je laten. Wij denken dat we het verdiend hebben om erg financieel goed bij te zitten. Het is niet je recht. Het is wind. Niks.

In de kerk zie ik mensen die niet meer weten wie God is. Er wordt prosperity gepredikt. En weet je, ik geloof dat God ons zegent. Doms zegent Hij je door je zaken af te nemen. Zodat je leert op wie ke zou moeten bouwen. Op wie je kunt vertrouwen. Waar je je gaven en talenten in kunt zetten. We kunnen zeggen dat God ons geld gegeven heeft om in te zetten voor het koninkrijk van God, maar geloof me dat God jou geld niet nodig heeft.

God wil dat jij en ik tot ons doel komen. Hebben we daar recht op? Nee, maar het is wel zijn plan. We leren in de kerk om eerlijk te zijn over wie we zijn, maat lomen vaak niet verder dan dat. Ik bedoel dat we wel laten zien dat we fouten gemaakt hebben, zondig zijn, pijn hebben, vastlopen, maar vinden eigenlijk dat we nog rechten hebben.

TD Jakes heeft een voorbeeld: hij zegt ahw dat we veelal zijn als een appel. Je kunt de schil er af halen. Maar dan ben je er nog niet. Daarmee laat je wel als het ware de buitenkant laat vallen , maar de verandering zit in de kern. Zolang Weiner bereid zijn tot de kern te gaan leven we in het vlees. Vruchtvlees in dit geval. Dat kan lekker zijn, je eerste honger stillen, maar daar draait het niet om. Het gaat er om dat je als kern/ klokhuis/ pit in de grond gaat. Sterft aan je zelf. Zodat je tot je doel komt. Een boom wordt. Vrucht gaat dragen.

Weet je, je kunt denken het recht te hebben in het vlees te leven. Dat kan, maar vroeger of later zul je het achter je moeten laten. Het vlees is tijdelijk. Velen denken dat het leven nu Gods gave voor ons is. Ik geloof het ook. God heeft ons leven gegeven, maar bied ons LEVEN aan. Dat is een leven waarbij we werkelijk iets mogen betekenen. Niet alleen dat we de ander een hapje geven van de appel, maar dat we anderen ons leven geven. Dat er bomen zullen groeien met vruchten. Jij en ik mogen bomen zijn. Groeien en vruchtdragend zijn.

IMG_0854-0.JPG

Manden van overvloedig licht.

 Ik wil je  iets bijzonders vertellen. God heeft het goede met je voor.   Natuurlijk kan een christen ook strijd ervaren in zijn leven, misschien zelfs meer dan  niet christenen soms. Dit kan ons  misschien doen twijfelen over het feit  of God nu wel of niet bestaat of over  het feit of hij nu wel of niet goed is, maar God is er en Hij wil je zegenen. 

Misschien heb je moeite dat te geloven. Misschien wordt je er zelfs enorm opstandig van en  loop je tegen allerlei muren van je gevoel en je emoties, toch spreekt de  Bijbel spreekt over een overvloedig leven met God.

Het koninkrijk van God

Ons hart  en leven kan soms zo donker en koud zijn en wanneer we om ons heen kijken zien we misschien niets anders dan  allerlei mensen die  zich gelovigen noemen  en dat wellicht ook wel zijn, maar waaruit alle overvloed aan leven lijkt weggetrokken te zijn.  sommigen christenen denken schijnbaar dat God en God is van  ellende en lijden  en dat het God behaagt wanneer we huilen.

Ik geloof dat  dit zeker geen Koninkrijk van God is. dit is niet  wat God ons belooft heeft.  God zegt ons dat  waar mensen in zijn naam samenkomen , daar waar harten elkaar ontmoeten en raken, waar ze oog hebben voor Hem en  elkaar dat hij daar wil wonen.  Hij wil in ons midden zijn.

Onze beker zal overvloeien

Sterker nog , wij mogen priesters zijn van deze  allerhoogste God.  Wanneer we hem in ons leven binnen laten en de  genade die God ons door Jezus aanbied willen accepteren dan  zal onze beker overvloeien en zal Zijn goedheid ons ons hele leven  volgen.

God is niet een god van ellende, maar een God van overwinning. Jezus gaf zijn leven en zijn strijd was niet voor niets, maar hij is opgewekt en is  zo overwinnaar geworden over de dood en Hij leeft. 

Leugen van Satan

Sommige mensen willen ons verleiden om maar een zo vroom mogelijk leven te leiden. een leven van lijden en verlies.  als we het niet goed hebben is dat voor de Heer zeggen ze dan. het is een leugen van Satan als er wordt gezegd dat we opnieuw geboren moeten worden om  daarna in  verdere ongeluk te moeten leven. 

Natuurlijk moeten we opnieuw geboren worden en mogen we voor eeuwig leven in/met Hem, maar dat  goede leven begint niet  pas wanneer we doodgaan, maar daar mogen we nu al van genieten. We mogen nu al de volle zegen ervaren van een leven met hem.

Welvaartsevangelie

Ik ben een felle tegenstander van het zogenaamde welvaartsevangelie. Wanneer we maar goede christenen zijn zal God ons in overvloed  laten baden,  we zullen rijk zijn en geen problemen meer hebben in ons leven.  dit is bullshit. Ik geloof werkelijk dat God ons  rijkelijk wil zegenen. Dat God ons van zijn overvloed wil geven. God zal ons voeden als we honger hebben en te drinken geven als we dorstig zijn. leven we echter ook vanuit die wetenschap?

God is in staat om van een stukje brood  hele manden vol aan brood te maken zodat we kunnen delen.  Maar durven we wel te delen? Durf jij  de overvloed die God in jouw leven wil uitstorten te accepteren om er van te delen aan anderen.  wanneer wij  het stukje brood voor onszelf houden valt er niks meer te delen. Dan zal god door jou ook geen wonderen doen.

overvloed

Wanneer wij bereid zijn om Gods wil te doen  zal er iets veranderen in ons en in het leven van anderen.   wanneer wij leren om te delen vanuit Gods overvloed dan zullen anderen daardoor  gevoed worden. om te groeien hebben we voedsel nodig en wanneer wij de ander onthouden wat God ons  aan verantwoording hebben gegeven doen we niet slecht die ander te kort , maar ook onszelf. wij leven dan niet te n volle het leven dat God voor ons in petto heeft.

Wanneer we  avondmaal vieren  lezen we in de schrift de woorden: neem eet dit is Mijn  lichaam dat voor jou verbroken is.  wanneer wij eten en het voor onszelf houden dan is dat niet wat er wordt bedoeld met het lichaam van Christus delen. Wanneer wij eten van het lichaam van de Heer Jezus Christus, het wonder van God  voor jou en mij dan zorgt God voor overvloed wanneer wij het gaan uitdelen waar wij ons ook zullen bevinden.

het gaat niet om geld en roem

Overvloed betekent  niet in eerste instantie over aardse rijkdommen, maar het gaat er om dat God ons zegent met het goede in ons. Wanneer wij God in ons laten leven is er overvloed. Bij God is enorme overvloed. God denkt niet klein, zielig en zuinig maar God is de God van overvloed, van veel en van ruimte, van genezing, van herstel van mooi, liefde en van groots en van blijdschap.  de mate waarin wij  aan anderen geven zullen wij gezegend zijn. 

Wanneer mensen denken dat we geen geluk mogen hebben en dat  er met God niet gelachen kan worden hebben mensen het mis. Wanneer wij ons leven  richten op God, wanneer wij navolgers, discipelen worden van Christus zal God ons leven zegenen.  Er zullen wonderen plaatsvinden in ons persoonlijk leven, maar ook in dat van anderen. Waar God is zal Leven zijn weg vinden. Jezus is de Weg en het Leven. 

Licht in de duisternis

waar duisternis  is  zal licht gaan schijnen, maar we zullen wel het licht binnen moeten laten in ons leven.  niet slechts geloven of zeggen gelovig te zijn, maar  de keus moeten maken om Hem in ons leven binnen te laten en Zijn licht in ons leven laten schijnen.

Veel christenen  kiezen er voor om  het licht in de kast te zetten en wellicht op zondag even de kast los te zetten en het daarna voor de rest van de week weer dicht te doen. ook dan zal het donker zijn in ons huis en zullen we  struikelend en vallend , op de tast door het leven moeten gaan terwijl God ons zoveel te bieden heeft. Ik bid dat jij Gods licht in het midden van je  leven zal gaan plaatsen zodat  zijn  leven ten volle in jou zal gaan schijnen. Dat er werkelijk een bron van leven in je zal zijn . een bron van uitbundigheid en lachen.

Verstop je zelf en je licht niet voor anderen.

wanneer we ons licht  verstoppen voor hen die  het zo nodig hebben , dan zal God ons het licht  ontnemen. Wanneer we leven  slecht voor onszelf  dan zal ons leven de vrucht  daar ook van dragen. wanneer we  echter werkelijk God durven en willen eren met een oprecht hart dan zal God dat zegenen.

De vraag is of wij deze maatschappij als christen werkelijk lichten durven zijn of dat we slechts willen leven vanuit zuinigheid en terughoudendheid omdat we bang zijn  op te vallen of te kort te komen. wanneer we echter gezegend willen zijn laten we dan  geloof hebben en anderen zegenen en hen bemoedigen. laten we de stoute schoenen aantrekken en er op uitgaan en don wat Jezus ons zegt te doen.

Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen, door hen te dopen in de naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest, en hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie opgedragen heb. En houd dit voor ogen: ik ben met jullie, alle dagen, tot aan de voltooiing van deze wereld.’

 

Van kiem tot bestemmingsplan

Van binnenuit is er iets gaan groeien

Gewoon omdat het werd gezaaid.

Het heeft goede grond gevonden

en wacht tot dat het wordt gemaaid.

Eerst was het nog een zaadje

Gewoon , een kleintje, eentje maar

Ze begon gewoon te kiemen

Er kwamen hele kleine worteltjes, zomaar.

Het werd steeds groter, krachtiger

Zelfs  een hele mooie plant

Die ook nog zaden is gaan dragen

Zo is het bij het doel beland

Groeien en vruchten te gaan dragen

Zaad  van buitenaf zomaar binnen gekomen

Door iemand die  het daar eens heeft gelegd

Waaruit mijn groei is voortgekomen.

Het  zaad mag elders nu plek gaan vinden

Ik wil zaaien waar ik kan

zodat het ook bij anderen kan  gaan groeien

zaad, van kiem tot bestemmingsplan.

10 september 2011/HV

onkruid zaaien?

wat je zaait….


Lezen Galaten 6:7-10

onkruidveel mensen denken dat ze   hun fouten en tekort komingen kunnen verstoppen zonder dat iemand er erg in heeft. ja,  Duh…. Wat we begraven zijn zaden. Zaden komen op en zullen vrucht dragen. Nu is het afhankelijk welke zaden we in de grond stoppen. Je zult oogsten wat je in de grond gestopt hebt.

Als we iemand iets hebben aangedaan zonder daarin Aktie te  ondernemen, zal het de kop opsteken en ons wellicht gaan overwoekeren. Het leven verstikken wat God in ons heeft gelegd. God heeft zoveel bijzonders in je gelegd. Hij heeft je zo lief dat hij je zijn geliefde noemt. Je vergelijkt met een schat, een parel en een licht. Wat willen we dat zichtbaar wordt in ons leven.

 aak willen we liever dat mensen iets zien wat we eigenlijk niet zijn. we willen ons beter voordoen dan we zijn. als we echter doen alsof we geen problemen hebben en zonde in ons leven niet bestaat. We doen in ieder geval alsof dat zo is, houden we alleen onszelf voor de gek en misschien een enkeling die of enorm naïef is ofl iets van je wil.

wanneer  we leugens verstoppen komt niet de waarheid  boven de grond. Wanneer we liegen zullen we moeten blijven liegen. Net zolang we op een gegeven moment wel moeten erkennen dat we fout zijn geweest , hoeveel schade is dan inmiddels aangericht in je leven of in het leven van anderen.  Er zal een moment moeten komen dat je erkent een leugenaar te zijn om datgene te vinden waarnaar je op zoek bent.

 we kunnen echter ook gewoon toegeven dat we normale mensen zijn. mensen die gewone fouten maken in het leven. Wanneer we God vertellen dat we fout zijn geweest en nog altijd , iedere dag fouten maken, zal Hij ons trouw zijn. Hij vergeeft ons en reinigt ons wanneer we oprecht gebroken zijn op het  gebied welke we bij Hem brengen.

Hij vergeeft en reinigt. Hij herstelt en bevrijd.

 

 

Heer U bent een redder, bevrijder, heelmaker, een geweldige Vader en Koning. Ik mag Uw kind zijn. een prins en Uw geliefd kindje. U wil me zien zoals ik ben, ookal ben ik nog zo fout in mijn leven, U houdt van mij, daar geniet ik zo enorm van Heer. Ik heb u lief, omdat U mij het eerst hebt liefgehad. amen

vrucht van Wilkerson.

 David Wilkerson is overleden aan de gevolgen van een auto ongeluk.  Beetje vreemd voor mij allemaal.

Ik probeer duidelijk te maken wat ik bedoel. Week of 6 geleden ben ik begonnen  op de Spetse Hoeve als (vrijwillige) werkbegeleider.  Na de afgelopen jaren een beetje vreemde speurtocht te hebben afgelegd  ben ik aangekomen op de Spetse Hoeve. Een boerderij voor mannen die vechten tegen hun alcohol of drugs verslaving.

De Spetse Hoeve is een klein onderdeel van al het werk dat God door   Wilkerson tot stand heeft gebracht.  De Spetse Hoeve is onderdeel van Teen challenge Nederland.  Wanneer je het boek Het kruis in de asfaltjungle van Wilkerson leest kom je tegen hoe Teen challenge is ontstaan en zie je gelijk een klein beetje wie Wilkerson nu precies was.

Ik was  bezig me enigszins (opnieuw ) in te lezen in onderandere  het kruis in de asfalt jungle en ben nu bezig met het boek , hoe het verder ging.  Voor veel mensen was vooral de eerste een  boek(ook een film) die  veel mensen heeft geraakt. Ik herinner me het boek eigenlijk nog van toen ik nog een tiener was. 

Net weer gelezen afgelopen weekend en deze week enkele mensen ontmoet van Times Square Church uit New York die momenteel als vrijwillegers aan het werk zijn  op de Spetse Hoeve  en nu nog geen week verder is David Wilkerson niet meer onder ons.  Ik wens zijn vrouw kinderen en verdere naasten en vrienden natuurlijk alle zegen  van God toe.

Deze man heeft een revolutie ontketend door gewoon te doen wat God Hem zei te doen. door een  navolger van Jezus te zijn en niet een of andere imitator van een beeld dat wij van Jezus hebben.  zijn methode en gedachtegang waren  soms omstreden, maar hij was duidelijk een man Gods.  Iemand die fouten maakte en ze niet  onder stoelen of banken stopte, een man met Passie voor zijn medemens. De man die regelrecht de ontmoeting met mensen aanging zonder te kijken naar afkomst, kleur of religie.

Hij pretendeerde niet dat hij een of ander religieus tovermiddel had.  hij zou het dwaas genoemd hebben om God te gebruiken  voor eigen  eer en herstel, maar Hij vertelde wel van die Ene Macht die wij mogen hebben zodat we vrij en verlost kunnen leven van alles wat ons in dit leven vasthoudt. De kracht van de heilige Geest in ons als we Jezus  toelaten als Heer van ons leven.

kortom het is vremd dat ik sinds kort eigenlijk in aanraking ben gekomen met de vrucht van zijn werk voor God en dat hij er nu ineens zomaar niet meer is.

vruchtdragen

God dienen is meer dan slechts Zijn naam zo nu en dan eens noemen. God dienen is meer dan op zondag naar de kerk, maar God dienen is veel meer dan slechts geloven dat Hij bestaat.   Niet iedereen die God ,Vader noemt  of  die de clichés kan opzeggen aangaande geloof en leven qua kerk is ook daadwerkelijk een volgeling, navolger of discipel van Jezus.

aan de vrucht kent men de boom

Werkelijk dienstbaar zijn in de naam van Jezus betekent dus meer dan aan het eind van je gebed te zeggen… “in Jezus naam, amen”.  

Wanneer we in Jezus naam handelen zullen ook de vruchten in Jezus naam zijn. aan de boom kent men immers de vrucht. De vrucht die  we in Jezus naam dragen zal voor eeuwig zijn. wanneer we slechts voor eigen aanzien en inzichten werken zal de vrucht ook slechts op onszelf gericht zijn.

je mag jezelf zijn.

Wanneer we Jezus willen volgen in alles . wanneer we werkelijk met Hem willen leven, betekent dit niet dat we precies zo zouden moeten handelen als Jezus dat deed. We zullen moeten leren om  vanuit onze eigen persoonlijkheid in samenwerking met Gods Geest te handelen.  Met andere woorden we zullen vanuit de diepe ontmoeting, relatie met Hem mogen handelen. 

God heeft een ieder persoonlijk heel speciaal gemaakt. gemaakt voor een speciale taak. Wat die taak is , is ons niet altijd heel duidelijk, maar wel wat onze houding daarin zou moeten zijn.  namelijk dienstbaarheid. Dit betekent dat we niet  onze eigen wil voorop stellen, niet onze eigen verlangens bovenaan de lijst plaatsen, maar die van God en onze naaste. 

dienstbaarheid vanuit relatie

Wat is het geweldig dat we God mogen dienen vanuit deze relatie met Hem. Dat we daardoor ook relaties mogen bouwen en zo samen een gemeenschap mogen vormen.  Gods Geest is daar waar we in Jezus naam samenkomen. Dat wil zeggen waar we vanuit wat Hij ons leerde God mogen dienen op een manier waarin we onszelf mogen zijn.

God heeft een ieder van ons geroepen. Hij kent je naam. Hij vraagt je om zijn discipel te zijn. Hij heeft in jouw iets bijzonders gelegd.  De vraag is echter of je het wil aanvaarden. In Jezus naam mag je een speciaal en geliefd kind van God zijn.  In Jezus naam mag je uitdragen wat Hij in je heeft willen leggen, maar hier is een ommekeer voor nodig.

bekeren is navolgen

Misschien ken je Hem al en volg je Hem, maar misschien ken je Hem nog niet, denk er eens over. Kiezen is soms enorm lastig, maar in Jezus naam, vanuit het verlangen Hem te dienen, te eren met jouw persoonlijk leven kan een enorme verandering teweeg brengen.  Je mag gewoon , Ja , tegen Hem zeggen en leven in dienstbaarheid aan God en aan de ander vanuit relatie, vanuit ontmoeting.

Dienen doe je niet als eenmans actie, maar in een verband. samen met al Gods andere kinderen. Een verband die we gemeente noemen.  Hoewel dingen soms wat door elkaar lopen qua  kerk, werk en leven, kunnen we zeggen dat wanneer we samen met anderen Hem dienen we deel zijn aan de gemeente.  Wanneer we luisteren naar wat God tot ons te zeggen heeft en we dit uitdelen aan anderen zijn we deel van dat lichaam.

terug naar de kern. Jezus!

Moeten we terug naar de nieuwtestamentische  gemeente?  Ik denk dat we gewoon terug moeten naar God en naar zijn liefde voor ons. Wanneer we bereidt zijn hiervan uit te delen, zijn we dan een zogenaamde nieuwtestamentische gemeente? Misschien, maar wat voorop staat is dat mensen Opnieuw God leren kennen als een liefdevolle Vader, die zo enorm veel van ons houdt dat Hij zijn Zoon voor ons heeft gegeven.  waar Jezus naam in alle oprechtheid en openheid en waarachtigheid wordt verkondigd , waar we onszelf mogen zijn in Jezus naam daar is Jezus door Zijn Geest in ons midden.

welk merk dragen we?

Daarbij gaat het er niet om dat we charismatisch zijn of evangelisch, baptisten of  lid van een vrije groep, pkn , vrijgemaakt of Rooms katholiek,  het gaat er om dat we God willen dienen met de liefde van Jezus Christus die door de Geest in ons is. met anderen woorden ons merk is niet een van de bovenstaande filialen, maar Christus. wanneer we hem liefhebben mogen we onszelf christenen noemen.

Misschien dat je het gevoel over hebt gehouden om  van alles te moeten.  Ik spreek echter over ontmoeten , maar toch kun je het idee hebben dat je van alles moet en komen er allerlei gedachten bij je op om  God te dienen , maar wanneer we god willen dienen is het goed daarbij de rust ter harte te nemen.  Te luisteren en wellicht via het lege midden te gaan.   zoek de stilte. Het gaat niet om wat je doet, maar om wie je bent. jij mag jezelf zijn in Hem.

Moeder Theresa zei:

De vrucht van stilte is gebed,

De vrucht van gebed is geloof,

de vrucht van geloof is liefde,

 de vrucht van liefde is dienstbaarheid,

 de vrucht van dienstbaarheid is vrede

 

 Uit het boek:  Moeder theresa, de weg van eenvoud

wat is je vrucht?

God dienen is meer dan slechts Zijn naam zo nu en dan eens noemen. God dienen is meer dan op zondag naar de kerk, maar God dienen is veel meer dan slechts geloven dat Hij bestaat.   Niet iedereen die God ,Vader noemt  of  die de clichés kan opzeggen aangaande geloof en leven qua kerk is ook daadwerkelijk een volgeling, navolger of discipel van Jezus.

aan de vrucht kent men de boom

Werkelijk dienstbaar zijn in de naam van Jezus betekent dus meer dan aan het eind van je gebed te zeggen… “in Jezus naam, amen”.  

Wanneer we in Jezus naam handelen zullen ook de vruchten in Jezus naam zijn. aan de boom kent men immers de vrucht. De vrucht die  we in Jezus naam dragen zal voor eeuwig zijn. wanneer we slechts voor eigen aanzien en inzichten werken zal de vrucht ook slechts op onszelf gericht zijn.

je mag jezelf zijn.

Wanneer we Jezus willen volgen in alles . wanneer we werkelijk met Hem willen leven, betekent dit niet dat we precies zo zouden moeten handelen als Jezus dat deed. We zullen moeten leren om  vanuit onze eigen persoonlijkheid in samenwerking met Gods Geest te handelen.  Met andere woorden we zullen vanuit de diepe ontmoeting, relatie met Hem mogen handelen. 

God heeft een ieder persoonlijk heel speciaal gemaakt. gemaakt voor een speciale taak. Wat die taak is , is ons niet altijd heel duidelijk, maar wel wat onze houding daarin zou moeten zijn.  namelijk dienstbaarheid. Dit betekent dat we niet  onze eigen wil voorop stellen, niet onze eigen verlangens bovenaan de lijst plaatsen, maar die van God en onze naaste. 

dienstbaarheid vanuit relatie

Wat is het geweldig dat we God mogen dienen vanuit deze relatie met Hem. Dat we daardoor ook relaties mogen bouwen en zo samen een gemeenschap mogen vormen.  Gods Geest is daar waar we in Jezus naam samenkomen. Dat wil zeggen waar we vanuit wat Hij ons leerde God mogen dienen op een manier waarin we onszelf mogen zijn.

God heeft een ieder van ons geroepen. Hij kent je naam. Hij vraagt je om zijn discipel te zijn. Hij heeft in jouw iets bijzonders gelegd.  De vraag is echter of je het wil aanvaarden. In Jezus naam mag je een speciaal en geliefd kind van God zijn.  In Jezus naam mag je uitdragen wat Hij in je heeft willen leggen, maar hier is een ommekeer voor nodig.

bekeren is navolgen

Misschien ken je Hem al en volg je Hem, maar misschien ken je Hem nog niet, denk er eens over. Kiezen is soms enorm lastig, maar in Jezus naam, vanuit het verlangen Hem te dienen, te eren met jouw persoonlijk leven kan een enorme verandering teweeg brengen.  Je mag gewoon , Ja , tegen Hem zeggen en leven in dienstbaarheid aan God en aan de ander vanuit relatie, vanuit ontmoeting.

Dienen doe je niet als eenmans actie, maar in een verband. Een verband die we gemeente noemen.  Hoewel dingen soms wat door elkaar lopen qua  kerke en werk, kunnen we zeggen dat wanneer we samen met anderen Hem dienen we deel zijn aan de gemeente.  Wanneer we luisteren naar wat God tot ons te zeggen heeft en we dit uitdelen aan anderen zijn we deel van dat lichaam.

terug naar de kern. Jezus!

Moeten we terug naar de nieuwtestamentische  gemeente?  Ik denk dat we gewoon terug moeten naar God en naar zijn liefde voor ons. Wanneer we bereidt zijn hiervan uit te delen, zijn we dan een zogenaamde nieuwtestamentische gemeente? Misschien, maar wat voorop staat is dat mensen Opnieuw God leren kennen als een liefdevolle Vader, die zo enorm veel van ons houdt dat Hij zijn Zoon voor ons heeft gegeven.  waar Jezus naam in alle oprechtheid en openheid en waarachtigheid wordt verkondigd , waar we onszelf mogen zijn in Jezus naam daar is Jezus door Zijn Geest in ons midden.

welk merk dragen we?

Daarbij gaat het er niet om dat we charismatisch zijn of evangelisch, baptisten of  lid van een vrije groep, pkn , vrijgemaakt of Rooms katholiek,  het gaat er om dat we God willen dienen met de liefde van Jezus Christus die door de Geest in ons is. met anderen woorden ons merk is niet een van de bovenstaande filialen, maar Christus. wanneer we hem liefhebben mogen we onszelf christenen noemen.

Misschien dat je het gevoel over hebt gehouden om  van alles te moeten.  Ik spreek echter over ontmoeten , maar toch kun je het idee hebben dat je van alles moet en komen er allerlei gedachten bij je op om  God te dienen , maar wanneer we god willen dienen is het goed daarbij de rust ter harte te nemen.  Te luisteren en wellicht via het lege midden te gaan.   zoek de stilte. Het gaat niet om wat je doet, maar om wie je bent. jij mag jezelf zijn in Hem.

Moeder Theresa zei:

De vrucht van stilte is gebed,

De vrucht van gebed is geloof,

de vrucht van geloof is liefde,

 de vrucht van liefde is dienstbaarheid,

 de vrucht van dienstbaarheid is vrede

 Uit het boek:  Moeder theresa, de weg van eenvoud