Tag: raken

Barmhartigheid

Barmhartigheid wat betekent dit voor jou. Het Griekse woord in de Bijbel hiervoor is splachizomai. Een woord dat regelmatig terugkeert in het nieuwe testamrnt. Een woord wat best nogal wat betekent, benadrukt. Behalve barmhartigheid, geeft de klank vooral ook de betekenis weer. De betekenis is … Lees verder Barmhartigheid

Weten en weten.

 Edit   

Johannes 3:1-8

Schijnbaar is er een groot verschil tussen weten en weten. Als we het genoemde gedeelte lezen zien we dat de farizeers wisten dat Jezus anders was, buitengewoon, bijzonder, maar toch kwamen ze niet werkelijk tot de kern met Hem. 

Hoewel ik geloof dat een ontmoeting met Jezus levensveranderend is, is het maar de vraag of die zelfde ontmoeting die verandering oplevert die je wil. 

Jezus wil tot de kern komen met mensen. Weet waar Hij mensen jan raken en ook wat er geraakt zou moeten worden om verandering te weeg te brengen, maar bewust kiest Hij er voor om een kleine stap over te slaan. 

Jezus doet er alles aan om jou en mij te raken, zichzelf aan je te openbaren, zich te laten kennen, maar verlangt vooral ook naar jou openheid , transparantie, eerlijkheid van ons naar Hem zelf. 

Weet je Hij kent ons al, maar toch… Wil met jou en mij en gesprek zijn. Niet gewoon alles weten, maar weten omdat je het deelde met Hem persoonlijk. Tegelijk is weten van Kezus iets anders dan dat je Hen kent omdat je  hem persoonlijk kent. 

De farizeers kenden Jezus wandel, de verhalen, zijn achtergrond, hadden Hem gezien en zelfs ontmoet, maar toch…net niet!

Ik geloof dat ze zichzelf niet wilden laten kennen. Jezus legde het vuur aan de schenen, sprak de waarheid, maar de waarheid onderkennen betekent opgeven van oude patronen.

Vandaag door een vriend gewezen op een van mijn oude patronen.  Ik kan zo moeilijk soms mijzelf laten kennen. Opgeven van mijn eigen dingen, mijn werk, mijn clienten, mijn collega’s, mijn plek, mijn behoeften…

Ik weet niet of je hier iets in herkent, maar ik vind loslaten moeilijk. Doe wel onverschillig , maar dat slaat over in boosheid en opstandig gedrag. Over de grens van mijn kunnenwillem gaan.  

Mooi dat er mensen zijn die eerlijk genoeg zijn om de snaar te raken. Te durven zeggen van stop. Ik hoorde even Jezus in die stem. De Geest waait waarheen Hij wil. Door mensen heen, door anderen, broeders en zusters, in details, en zoals nu door het Woord( bijbel).

Ik geloof dat zoeken naar een woord van Hem een antwoord tot gevolg heeft. Echter de vraag is: weet je het? Of … Weet je Het wanneer Hij tot je spreekt. Soms is het een blik van iemand, een bewustwording, maar ik geloof dat wanneer Jezus spreekt het veranderend kan zijn als we het binnen laten. Ons laten raken en durven gaan waar we geleid worden in deze. Geleid waar de Geest ons leidt zoals de Geest ook Jezus zelf geleid heeft. Niet naar voorspoed, naar een eigen eilandje, of zo, maar naar een oprechte ontmoeting met Hem zelf. 

waarachtige genade

images (4)

Afgelopen week  liet ik in studietijd een opvallend aansprekende  preek zien van Paul Washer.  Een preek die als je er naar luistert kloppend is en ook heel recht door zee. Er worden ook wat tranen geplengd en toch is er iets waar ik  moeite mee heb.  ik heb  in de studie echter wel juist voor deze  preek gekozen om zo ook  iets duidelijk neer te zetten in de bespreking  hier omtrent.

Nu heb ik  zo juist een aantal blogs bekeken van Marja over wet en genade. ik denk dat deze daar aardig bij aansluiten. Immers waar gaat het over als ik spreek over de preek van Paul Washer.  Hij spreekt  en noemt ook de genade.  hij vertelt echter  dat  men geneigd is om een  gebedje op te zeggen  en zich van daaruit een christen te noemen en stelt dat  85% van de mensen die zich christen noemt geen christen is. pijnlijk niet waar?

Veel mensen zouden zich verschuilen achter de genade en het oude testament zou  voor ons als mens nog van weinig nu t zijn.  waarvoor is de wet er?  Paulus zegt dat de wet juist laat zien hoezeer we God nodig  hebben in ons leven.  en idd we hebben genade nodig. Halleluja er is ook genade. en ja we kunnen er niets voor doen om deze te ontvangen , ze  wordt ons gegeven als een onverdiende gunst. Maar kunnen we dan maar zoals Marja het min of meer noemt  achteruit gaan zittenen  leunen.

vingertjeWet en genade of zoals ik het vaak noem genade en waarheid zijn  twee zaken die soms  regelrecht tegenover elkaar lijken te  staan. immers we denken  soms mensen te moeten oordelen over het feit dat ze fouten maken in het leven en we zeggen dan  dat we ze moeten aanspreken.  We vergeten echter daarbij vaak de genade.  je zou dit moeten en dat moeten en heel veel andere dingen ook. het opgeheven vingertje waar we juist in Nederland nogal wat moeite mee hebben.

Moeten we ons nu stil houden als we weten dat er iets verkeerd is gegaan? Als anderen zondigen?  Ik geloof het niet.  ik geloof dat Jezus daarin het mooiste voorbeeld zelf is.  ik bedoel dan dat hij als geen andere mensen aansprak op hun fouten en tegelijk hen genadig was. tegen de overspelige vrouw zei hij zoiets als ga maar ,  doe het niet meer, ik zal je niet veroordelen. Maar desondanks maakte hij haar wel bewust  door  mensen er bewust van te maken.

Hij sprak tollenaars en farizeeërs  regelrecht aan en soms  zelfs met harde toon, addergebroed noemde hij sommige mensen zelfs. Klinkt dit genadig? Nee , maar telkens weer was hij genadig en ging  in gesprek met hen. Ging met tollenaars aan tafel.

Ik ben het met Marja en met Paul Washer eens . we mogen  duidelijk zijn over genade en over de we. Ze is immers de waarheid. Gods waarheid, maar we mogen de genade niet aan de kant zetten voor de waarheid. de waarheid en genade  zijn als twee kanten van één muntstuk.  Het gaat er niet om welke kant je benadrukt  van God het gaat om met welk perspectief kijk je naar God.

Wat  we zeggen kan soms hard overkomen zoals Paul Washer  dingen uitspreekt. Ze zijn waarheid met een vleugje genade. goed om eens door wakker geschud te worden.  anderzijds  zijn er ook mensen die mij aanspreken als  Henrie Nouwen die  veelal spreken over Gods genade. ik denk nu even aan het boek  van Hem: eindelijk thuis. ik geloof dat  een manier ook te maken heeft met persoonlijke voorkeur.  tegelijk is het perspectief van waaruit men kijkt ook belangrijk. 

In Jezus zien we dat Genade en Waarheid prima samengaan. En inderdaad Jezus was dan ook bijzonder. En ja Hij was ook de zoon van God. maar desondanks liet Jezus de totale waarheid zien door de wet te vervullen. De complete straf te  dragen met alle pijn  die dat met zich  mee droeg. Jezus keek vanuit liefde en sprak met ontferming, maar ook oprecht de waarheid ook als die soms werkelijk iemand  kan raken.  

Weet je ik geloof dat we  de Waarheid moeten verkondigen over wie Jezus werkelijk is.  Ik geloof dat we Gods genade van de daken  zouden moeten  schreeuwen. Ik geloof dat het niet zoveel uitmaakt  hoe we dat doen. de een meer nadruk op de wet, de ander meer nadruk op e genade wellicht, maar de vraag is  of mensen zowel de waarheid als de genade  terug kunnen vinden in hoe we leven. waar we voor staan , welke keuzes we maken. wie raken we werkelijk met dezelfde hartgesteldheid als dat van Jezus? 

jesus-embrace

Willen we  als perfecte mensen leven? de waarheid hard maken in ons leven, dan zal  het gevolg zijn dat we falen omdat we de keiharde Waarheid  niet  aankunnen. We zullen Gods genade , Jezus zelf in ons leven toe moeten laten om werkelijk ook  bruikbaar te zijn.  niet soft. Maar oprecht , eerlijk  en dienend. waarachtig!

Ik moet dan denken aan de roos van Leary. We zijn allemaal anders . de een zit meer boven in qua gedrag (dominant, wettisch)en de ander wat meer naar onderen( onderdanig,slaafs). Toch kan God beide gebruiken. Niet wanneer we slechts gericht zijn op ons zelf, maar wanneer we op samen gericht zijn( relatie). We hebben  elkaar nodig en  we hebben het nodig om er voor de ander te zijn. bovenal hebben we Gods genade en waarheid nodig  voor ons leven om werkelijk dienstbaar te kunnen zijn. 

geraakt, geprikkeld, verontwaardigd?

Ik lees zo juist  een overdenking van David Wilkerson  waarin hij schrijft over Paulus die  zo enorm getriggert word.  In hem wordt iets geraakt dat hem verontwaardigd maakt, zijn gemoed werd geprikkeld, hij werd geraakt  door wat er op dat moment  gaande was.  Ik geloof dat het Gods Geest was die hem in het bijzonder raakte.  Paulus was een  man die zijn weg ging geleid door Gods Geest.

David Wilkerson schrijft hier hoe hij geraakt werd door de aanblik op Manhatten.  Hij kan New York overzien en word evenzeer geraakt  door  wat God in hem aanraakt. David Wilkerson was als Paulus een man die  door Gods Geest geleid een groot werk  heeft gedaan. Wereldwijd zijn er zowel door Paulus overal gemeenten gesticht , mensen hebben Jezus leren kennen door het werk van deze mannen.

Deze mannen zijn er beide niet meer. Paulus is heel erg lang gelden al overleden, al bijna 2000 jaar, en David Wilkerson nog maar relatief  kort geleden. Het werk wat deze mensen in gang hebben gezet komt echter niet voort uit hun eigen kunnen en vermogen.  Gods geest was  aan het werk door deze mannen.

Er zijn veel van deze mensen geweest.  Mannen en vrouwen  die geweldig werk hebben verricht in de kracht van de heilige Geest.  Jezus heeft ons vrijgekocht en betaald wat een voorrecht is dat?  wanneer we dat weten en  werkelijk binnen  laten komen dan kan het niet anders dan dat we ook geraakt worden. dan worden we  op een bepaald gebied door God aangeraakt om Hem te dienen.   Misschien ben jij geen Paulus, zul je denken , maar  gelukkig  is dat zo. Je bent ook geen David Wilkerson. Ook dat is fijn.  Deze mannen hebben hun aardse leven gehad en mogen nu  bij de Vader zijn.

De vraag is echter wat raakt jou?  Wat zet jou in beweging?  Weet je er zijn veel gelovigen die  dat wat God in hen aanraakt, waar ze mee bewogen zijn, wegstoppen. Net doen alsof het er niet is.  Misschien vanuit angst, misschien omdat ze bang zijn om werkelijk  iets te betekenen voor anderen.  er is veel nood in de wereld. er zijn veel mensen die Jezus christus niet kennen en Hem zo enorm nodig hebben in hun leven.

Weet je, ik ben geraakt  op dit moment hierdoor. En ik was dat al. Ik ben geraakt en geshockt dat er zo enorm veel mensen zijn die God slechts kennen vanuit een luie stoel en niet werkelijk in beweging komen om hen te vertellen wie god voor hen is.   Ik geloof dat God gekomen is  voor hen die in pijn zitten, die  vast zitten in hun al dan niet vertrouwde wereld.  veel mensen zijn blind geworden, bewust misschien zelfs. Ze leven met oogkleppen omdat wanneer ze werkelijk in beweging zouden komen hen dit iets zou kosten.

Wat zijn veel christenen lamgeslagen, ze  zijn als de discipelen die na de dood hun hoop waren verloren.  Ze hadden gedacht dat Jezus hen zou veranderen, maar  ja hij was er niet meer.  veel gelovigen geloven nog altijd in de kracht van wat Jezus had gezegd  Dat alles wat hij gedaan en gezegd heeft heel bijzonder en leerzaam zijn, maar  daar blijft het veelal bij. Ik vraag me af of de kracht van de Heilige Geest wel in hen aan het werk is.  ik bedoel daarmee te zeggen dat Gods geest zeker weten werkt, maar of ze hem als persoon ook  durven toe te laten in hun leven en  geraakt durven worden en van daaruit in actie durven komen om  mensen het goede nieuws te brengen en uit te roepen dat gevangenen vrij zullen worden, dat blinden zullen zien en dat Gods genade is gekomen en mensen in vrijheid mogen leven in relatie met god door Jezus Christus. Luc 4:18

We mogen echter  weten dat Jezus leeft! Jezus is niet dood en zijn werk niet gestopt bij het kruis. We hoeven niet terneergeslagen te zijn, maar  we zijn met Jezus overwinnaars .   dit wist je toch al hoop ik? ik vertel volgens mij niet echt iets nieuws.  Waarom hebben we dan zo’n moeite om  te geloven wat de Bijbel ons zegt? Luc 24:25-26 laten we ons bewust worden van het feit Dat Jezus leeft! dat hij door Zijn geest in ons wil werken en ons aan wil raken, iets in ons wil bewegen.

Ik geloof dat dit aanraken verder gaat dan wat emotionele  gevoelens op zondag morgen bij een bepaald lied of  woorden van de voorganger. Ik geloof dat het verder  gat dan dat  wanneer we werkelijk  ervaren een kind, geliefde, vriend van  hem te zijn. dan  mogen we in beweging komen en werken zoals  Paulus, zoals David Wilkerson, zoals vele andere  mannen en vrouwen in beweging zijn gekomen om te doen waarvoor God hen had geroepen.

Ik wil enkel namen noemen. Petrus, Johannes,  maar ook meer in  de tijd van nu Moeder Theresa, Maarten Luther King,   of wat dacht je van allerlei mensen van nu die  iets in beweging durven zetten, mannen en vrouwen die soms fouten maken, maar die  veel mensen geraakt hebben omdat ze zelf geraakt zijn. Billy Graham, Rick Warren, Joyce Meyer, ik wil voorzichtig zijn om mensen  die nog leven op te hemelen, maar ze hebben reeds goed werk verricht en ik hoop dat ze dat werk zullen voltooien in de kracht van de heilige Geest die hen in dat spoor hebben gezet.

Weet je God  Heeft zijn Heilige Geest gestuurd zoals Jezus dat had beloofd. We mogen bijzonder woorden spreken van bemoediging en troost, woorden die beweging veroorzaken  zoals een steen op het water. Gods geest zal tot ons spreken waar we heen zouden moeten gaan en wat te doen door dromen en visieoenen, we zullen tekenen zien en ervaren in ons leven omdat  Jezus leeft en door ons heen wil werken en de wereld wil redden tot eer van God.

Ons eigen  werk zal krachteloos zijn en ook onze persoonlijke inzichten zijn ontoereikend, maar wanneer we op god  vertrouwen  dan  zal er niets en niemand zijn die daar iets tegen in kan brengen. Hand 5:39. Het gaat allemaal niet om de mensen die ik heb genoemd in dit blog. ik wil geen mensen verheerlijken of een bepaalde stroming in of van de kerk. het is mijn verlangen dat mensen zullen horen dat God mensen tot hun doel wil doen laten komen. ongeacht wie ze zijn.  Hij wil zelfs mij gebruiken.

Leven in vrijheid.

Kom, Mijn kind, kom!
Laat de windsels vallen,
kom uit je schuilplaats.
Ik roep je bij je naam.
Sta op en baan je weg naar de vrijheid.
Haal de windsels die je gebonden houden eraf,
dan zal Mijn licht over je komen en zul je de
kracht van Mijn Geest ervaren.
Sta op, Ik Ben roept je!

gedicht hierboven is van Herma. heb ik van haar site gehaald. mooie woorden ook in het aansluiten blog van haar

mantelzorg

wanneer we  wensen om mensen werkelijk te ontmoeten gaat het vaak mis wanneer we de ander ongevraagd gaan adviseren hoe ze zouden kunnen herstellen.  We halen vaak een tweetal dingen door elkaar , ten eerste is het zo dat wanneer we voor de ander zorgen dit niet automatisch herstel betekent.

Er zijn veel mensen die  voor anderen zorgen. Ze zijn bezorgd om de ander vanuit allerlei perspectief. Soms beroepshalve, een andere keer is het een geliefde waarover we ons zorgen maken, zo zijn er allerlei manieren van zorgen.

Toch gaat het er om dat ons niet slechts bezorgd maken over iemand, maar dat we er r vooral voor iemand zijn. vaak maken we ons  bezorgd omdat we bang zijn iemand te moeten missen in ons leven of omdat we bezorgd zijn dat  het misgaat in het leven van de ander. ik herken dat vanuit mijn  rol als begeleider in de verslavingszorg. 

Ook in die rol als begeleider kan ik soms verkeerd handelen en te bezorgd zijn over iemand.  Natuurlijk spelen ook emoties en persoonlijke zaken een rol. Gelukkig merk ik in zulke tijden ook dat ik gewoon mens ben en van mensen houdt. 

Tegelijk moeten we  wanneer we werkelijk van mensen houden oppassen dat we niet zozeer  bezorgd zijn dat er voor willen zorgen dat we situatie onder controle  willen houden .  wij hebben wat dat betreft de touwtjes niet in handen.

Ik denk dat het goed is dat we onderkennen dat we er slechts voor de ander kunnen zijn.  we kunnen zorg bieden in allerlei vormen, en laat ik duidelijk zijn ik geloof  niet alle manieren van zorg  verkeerd is. en soms maken we ons  zorgen om bepaalde zaken, maar ik bedoel te zeggen dat wanneer we de ander werkelijk willen ontmoeten dit niet betekent dat we  de ander de ruimte ontnemen om zichzelf te zijn.

men mag gewoon moeite hebben met zaken, het oneens zijn met de zorg die ze krijgen, zorg mag geen bemoeizucht worden, maar zorg mag wel;  samen zijn, huilen met de ander, luisteren naar de ander, delen met de ander, meevoelen met de ander, in gesprek raken met de ander, … gewoon een arm om de ander slaan, een  mantel om de rug van de ander tegen de kou.

ik geloof in mantelzorg. het ontmoeten van mensen. nioet met de mantel der liefde allerlei dingen bedekken, maar open en eerlijk met elkaar communiceren. dat noem ik ontmoeten. Juist  wanneer  we de ontmoeting met de ander benadrukken en uitgaan van ander , dan zullen we ontdekken dat de ander  soms ruimte nodig heeft om zichzelf te zijn, in plaats van dat de zorg van anderen hen benauwd en bedrukt.  Laten we er niet direct van  uitgaan dat de ander ons niet begrijpt of dat we het beter weten, maar laten we elkaar ontmoeten als broeders en zusters. Laten we elkaar zien als mensen, als  kwetsbare mensen die op zoek zijn en die ook zelf in staat zijn tot het nemen van beslissingen.

Wellicht zullen mensen soms foute beslissingen nemen, maar dat  staat niet automatisch groei in de weg.   Ik geloof dat het goed is te ontmoeten in plaats van bezorgd te zijn  de ander.  de ontmoeting met de ander is een gift die God ons geeft zodat God mensen kan herstellen. 

We maken ons veelal bezorgd of God wel of niet zou willen herstellen, God wil wel, maar staan wij  niet vaak God in de weg om te herstellen? Laten wij ons  niet met de ander bemoeien , maar er gewoon voor de ander zijn, zodat God door  liefdevolle relaties herstel kan geven in de levens van mensen.

 

Stilte en rust

 

In een moment van stilte:

Eén momentje eventjes rust,

Even U ontmoeten

Spreken, luisteren, bij U zijn

Er is niets beters.

U dicht bij mij,

Vader die me zachtjes kust

Houdt me stevig vast.

Als ik blij ben, bent U blij.

Als ik verdrietig ben, beurt U me op.

Eventjes stilte,

Eén moment van rust.

Zien wie ik ben door U

Heel dicht bij U zijn.

Weten wie ik ben in U, nu

In een moment van stilte

U voelen en ervaren,

te weten dat U er bent

Even nog lieve Vader

Even praten, gewoon omdat U me kent

Raak me aan , vul mij

Alles is bij u bekend

Ik geef me nu volkomen

In een moment van stilte

Eén momentje, even rust.

 

 

 

 

 

 

 

16-05-03