Tag: onschuldig

Laat Hem doen wat Hij wil!

De tijd voor kerst. De tijd van de vervulling van de belofte. De Messias is gekomen. De Redder, verlosser. We zijn zo enorm gezegend met de geboorte van het kindje Jezus. Veel meer dan we maar kunnen beseffen. ( Jesaja 40:2)

Veelal denken we aan een kerstboom, het eten en de gezelligheid. Het kindje in de kribbe als iets onschuldigs en liefs. De eerste zaken zijn sfeer bepalers. Iets wat wij rondom kerst gecreëerd hebben.

Toch geloof ik dat het kindje onschuldig en lief was. Teder, puur, naakt. Afbeelding van God in een klein wezentje. Wie ooit een pasgeboren baby in zijn handen hield herkent de schoonheid, de puurheid, het kwetsbare en de waarde van Leven.

Jezus kwam en is gekomen. Geboren uit een maagd. Wonderlijk. Nog wonderlijker dan een kind an sich al is. En Gods kracht werd in Hem geopenbaard. zijn geboorte was al fenomenaal in grootsheid, maar ook in zijn verdere leven zien we hoe Jezus zich toonde als Gods eigen zoon.

Jezus kwam als kindje puur en kwetsbaar, maar bleef dit dwars door als heen. Hoewel hij alle macht van de wereld had, gebruikte Hij deze niet om zich te bewijzen. Geen vertoon gewoon Jezus. Hoewel er wonderen gebeurden ging het Jezus daar niet om. Hij zoekt mensen die Hem liefhebben in alle zwakte.

Liefhebben is geen zwakte, maar een kracht door Hem. Waar we leren puur te zijn, echt te zijn, daar gebeuren wonderen. Waar liefde wordt getoond, gegeven , uitgedeeld daar is Hij aanwezig door Zijn Geest.

We zien vaak het kindje, puur en lief. We worden geraakt door de schoonheid. Maar beseffen we hoe kwetsbaar Hij is geworden? Hoe kwetsbaar zijn wij? Durven we het te zijn? Immers: niet door kracht, noch door geweld, maar door de Geest van de Heer.(zacharia 4:6)

We zien terug in het Woord van God dat God werkt door alle zwakheden heen. God laat grote en machtige zaken zien. Alle eeuwen door, maar Hij gebruikt daarvoor de zwakke, de arme, de onaanzienlijke. Immers Gods kracht is niet gebaseerd zijn op onze inzichten en wijsheden. (1 korintiers 2:5) Gelukkig maar!

God zoekt de kleinste, de afgekeurde, de afgewezen en gebruikte, de zwakke, de treurende, … De kinderen in geloof. Durven we kwetsbaar te worden als Hij. Mensen vonden de baby wel lief, maar een volwassene die de waarheid zegt? Die niets fout doet? Die puur is?

Maria zei: de Here mag met me doen wat Hij wil en ze kreeg een zware last, maar ook de eer Jezus moeder te mogen zijn. (Lucas1:38)
Wat als wij zouden zeggen Heer doe met mij wat U wil? Wellicht een zware last, maar welk een eer zouden we ontvangen? We zullen kinderen van Hem genoemd worden. We zullen ons doel en identiteit ontdekken.

IMG_1478.JPG

Geloven: lijden en last?

In deze tijd is het goed om eens stil te staan bij het lijden en sterven van Jezus christus.  Vanmorgen in de kerk ging het hier ook over. Wat als Jezus leven  en zijn weg  een stuk simpeler was geweest? Wat  als Hij geen lijdensweg had gehad, niet was geslagen en verwond, niet was bespuwd en bespot, niet werd veracht en afgewezen?

In de film the Passion of the Christ wordt het nogal bloederig  gesteld, maar tegelijk geloof ik persoonlijk dat Mel Gibson hier zelfs nog maar een klein deel  laat zien van wat het lijden van Christus werkelijk inhoud. Ik geloof dat geloven nogal wat inhoudt. Meer dan we vaak beseffen of  willen beseffen misschien.

Veel gelovigen denken soms dat lijden voort komt uit ongeloof. Dat wanneer iemand  niet genoeg  zijn vertrouwen op God stelt , God hen tuchtigt met  allerlei straffen of zaken die  de mens overvallen om hem op het

 rechte pad te krijgen.  ze geloven dat wanneer men zich maar aan Gods regels houdt  hen niets zal overkomen.

Ik kan me daar niet in vinden.  Natuurlijk geloof ik dat de mens soms foute keuzes maakt en daar de gevolgen  van  heeft te dragen, maar tegelijk hebben we soms ook de gevolgen te dragen van wat anderen ons hebben aangedaan of  we hebben te maken met  zaken die  gebeuren en op ons bordje vallen zoals rampen, je afkomst  of waar je bent geboren.  Geen toevalligheden, maar  wel iets at ons mede  vormt als mens en wat we te dragen hebben.

Jezus de perfecte Mens, had  een bijzonder lijdensweg te gaan.  Hij had niets misdaan toch had Hij te maken met lijden. ons persoonlijk lijden heeft hij gedragen. Onze ziekten , onze zonde, onze pijn, onze last, onze…  Jezus vraagt ons om ons kruis op te nemen en Hem te volgen.  Dat impliceert dat het niet zonder  moeite zal gaan. wat is ons kruis?  Dat zijn  de zaken die we in ons leven tegen zijn gekomen.

Is nu wat we in ons leven tegen zijn gekomen, wat ons is overkomen  nu het lijden dat we hebben te dragen?  ik geloof dat dit niet het lijden is wat we hebben te dragen. het lijden dat we hebben te dragen gaat veel verder dan dat. Jezus liet zien dat hoewel Hij onschuldig was Hij toch de last van anderen op zich droeg.

Zou onze last dan niet  die van de ander zijn?  natuurlijk kunnen we ons leven laten lieden door  het kruis van het verleden, maar is dat wat Jezus bedoeld als hij ons vraagt het kruis te dragen?  ik geloof dat het kruis dragen  betekent dat  het niet gaat om ons zelf maar om de ander. we dus  te lijden hebben omdat we de ander  die ons iets hebben aangedaan mogen vergeven.  dat we anderen  helpen om Christus te vinden , zichzelf te vinden , de ander te vinden.

Lijden om Christus wil is  niet  het zielig doen over wat ons in het leven is overkomen. Ik persoonlijk zie dat soms als een lijdensweg en dat kan  het ook zijn, maar het is niet Zijn weg voor ons.  Veelal kiezen we voor een lijdensweg  die we niet hoeven te gaan.  we gaan een weg van lijden omdat we  het verkiezen omdat we  onze eigen weg gaan en de gevolgen die daar opvolgen zijn een lijdensweg misschien, maar  niet het lijden vanwege God, maar omdat we  daar zelf voor kiezen.

Wanneer we  echter Jezus werkelijk willen volgen is het lijden vooral vanwege het vergeven van diegene die ons iets hebben aangedaan. Dit is een constructieve lijdensweg.  Een lijdensweg die ter opbouw is van  zowel Gods Koninkrijk. een lijdensweg waardoor zowel God als mensen  gebouwd  worden.  waardoor mensen zullen groeien en zich ontwikkelen.

We leren om te geven in plaats van te ontvangen.  Deze lijdensweg gaat met pijn gepaard, maar geeft  ook veel voldoening.  Zoals een topsporter  een race loopt en  zich helemaal stuk loopt tot het einde om de over winning te kunnen behalen.   Dit is lijden omwille van de rijs die hij zal ontvangen.

Het lijden uit ons verleden of  het lijden wat we in het leven tegen zullen komen  wil hij gebruiken. Ook als we  zelf verkeerde keuzes maken in het leven.  wanneer we fouten hebben gemakt, als ons bepaalde zaken overkomen  kan ons dat  neerslaan, maar we kunnen het ook gebruiken.  Gebruiken om er sterker van te worden.   sterker , om de race te lopen.

Omdat we hindernissen kennen en al oefening hebben gehad, leren we om  met bepaalde zaken om te gaan.  als we leren om  niet op te geven als het moeilijk wordt leren we om nieuwe  keuzes te maken, afstand te nemen van wat anderen van ons vinden, op God te vertrouwen.  Ik geloof in  nieuwe kansen met God.  niet de gemakkelijkste weg al lijkt dat soms zo voor anderen misschien.

Ik geloof dat Christen zijn, werkelijk een intieme volgeling , discipel van Hem zijn ons wat kost. behoorlijk wat kost zelfs. uiteindelijk zal het ons datgene kosten wat boven aan het lijstje staat van datgene wat we graag zouden willen behouden  en dat gene kost waar we als een berg tegen opzien om te doen.  het betekent grenzen voorbij gaan , keuzes maken, barrières doorbreken, nieuwe wegen inslaan waar niemand is geweest .

Lijden om Jezus wil, is lijden omdat Hij ons liefheeft, niet om wat een ander ons heeft aangedaan.  Ik denk dat  er  veel lijden in de wereld is die ons is overkomen( waar we in wezen vaak medeoorzaak van zijn) of aangedaan door anderen , door omstandigheden, maar die God wil gebruiken om nog dieper te gaan.  misschien geen goed reclame praatje voor God, maar wel de waarheid denk ik .

 ik geloof echter dat  de waarheid ons vrijmaakt en dat we  wanneer we  leren om onszelf over te geven aan Gods Liefde  we andere mensen zullen worden. geen masochisten hoor, maar wel mensen die bereid zijn  de pijn van werkelijk liefhebben begrijpen . die omdat ze geliefd zijn en God  willen liefhebben boven alles en hun  naaste als zichzelf.

durf jij het te accepteren?

we hebben genade nodig om de waarheid aan te kunnen.

Romeinen 3:23-28

Wanneer we God vragen ons leven op te schonen, moeten we wel weten wat er opgeschoond zou moeten worden in ons leven. We weten allemaal wel dat er  bepaalde zaken uit ons leven niet deugen en zouden moeten verdwijnen.

tekortgeschoten

we zijn tekortgeschoten  op vele aspecten van ons leven. In ons denken, maar ook in ons doen. in onze woorden en onze daden.

Iedereen heeft zo zijn eigen ideeën over hoe het allemaal zou moeten zijn, maar besef je ook dat we zelf nooit kunnen voldoen aan wat mensen van ons verwachten en al helemaal niet aan de standaard , de Heer Jezus.

Wat een gewicht hebben we op onze schouders! Wat een pijn dragen we met ons mee! We verlangen naar de dag dat God ons bevrijd van deze last. Wat een genade is dan te bovenstaande tekstgedeelte!

een nieuwe standaard.

Paulus zegt dat iedereen heeft gezondigd en niemand dus voldoet aan de standaard van God. werkelijk helemaal niemand, behalve de Heer Jezus zelf. daarom verklaart God ons onschuldig door het bloed van Jezus. Hij heeft ons bevrijd  door onze zonden weg te nemen.

Hadden we dit zelf gekund? Nee. Om door God geaccepteerd te kunnen worden hebben we genade nodig. We leven niet in waarheid en zijn zelfs niet in staat een volledig waarachtig leven te leiden. Jezus heeft dit echter voor ons gedaan door voor ons te sterven aan het kruis. Wanneer we dit accepteren heeft dat een geweldige uitwerking op heel ons leven.

werkelijke vrijheid

Het betekent dat God ons bevrijd heeft door Hem. Hij wil ons bevrijden en heeft dat ook gedaan. Hij is bereid alles uit ons leven weg te doen. Ons te reinigen en het zelfs zover weg te doen als het oosten van het westen is verwijderd. (Psalm 103:12)

We mogen er op vertrouwen. Dat wanneer we in hem geloven , onze schuld is weggedaan. Daar hoeven we verder niets voor te doen. Toch is het goed om te beseffen dat we elke dag gewoon opnieuw fouten maken. Daarom is goed om elke dag onze knieën te buigen voor de allerhoogste Heer. Zijn woord te gehoorzamen. Dat betekent dat we de genade van Jezus voor ons accepteren.

 

Laten we leren onszelf aan Hem te onderwerpen in alles. Hij die zich aan ons en de Vader onderworpen heeft .  dit is mijn gebed voor vandaag, ook die van jou?

God is unfair!

Lezen: Job 14:1-6

misschien heb je het gevoel dat het leven oneerlijk is. Het is oneerlijk dat iedereen je op de nek zit. Het is oneerlijk dat iedereen je in de steek gelaten heeft. Het is oneerlijk dat nu juist jij dit allemaal  moet meemaken.

het is Gods schuld!

jouw moeite om God te vertrouwen komt voort omdat je eigenlijk denkt ergens  recht te hebben op een beter leven. je denkt dat het oneerlijk is dat jij op deze wijze bent behandeld. eigenlijk komt het er op neer dat het Gods schuld is dat jij zo bent behandeld.

God zou ons leven een stuk gemakkelijker kunnen maken. we bidden er  regelmatig om. ” Heer geef me dit, geef me dat? Ik kan het toch niet helpen dat ik een gezin groot geworden ben die niet goed functioneert. Ik kan het niet helpen dat ze me aan de kant geschoven hebben. Ik kan het toch niet helpen dat men verkeerde keuzes maakt,dat men mij mishandelt heeft , mij gemanipuleerd, in de steek gelaten, misbruikt, … heb ik deze keus gemaakt?”   We begrijpen het niet. En God…?…..

kwetsbaar opstellen!

Al deze gevoelens maken dat we het moeilijk vinden om ons leven in de handen van God te geven om ons te herstellen. Hij lijkt soms zo onredelijk, zo onverschillig te zijn. Job had dezelfde gevoelens. In het midden van zijn persoonlijke strijd uitte hij zijn teleurstelling naar God en stelde zich kwetsbaar op.

 Wat moet ik nu? Waarom heb ik zoveel verdriet? Het leven is zo kort, waarom krijg ik geen schijntje geluk? Waarom is het zo donker?U hebt ons toch niet gemaakt om even als een lief, klein, puur kindje ter wereld te laten komen en een leven te leiden die vol is van onvrede, boosheid, zonde, pijn, … en dan gewoon ons dood te laten gaan!

vragen, vragen en nog eens …..???

Duidelijke opmerkingen van Job. Vragen die we allemaal hebben, misschien anders geformuleerd, maar in wezen dezelfde. God waar bent U als ik U nodig heb! Job bleef vragen, vragen, en nog eens vragen, omdat hij er diep in zijn hart van overtuigd was dat God goed en eerlijk is.

Job was eerlijk met zijn gevoelens en gedachten, maar hij gaf niet op God te zoeken. Als we blijven zoeken, ons hart blijven openen, onze vragen stellen die ons echt bezig houden, zal hij ons leven binnenkomen.

Be straight!

Een open, oprecht hart dat naar hem verlangt is waar Hij naar verlangt, maar de vraag is of je bereidt bent om door de pijn te gaan en de oneerlijkheid van het leven om Hem te zoeken.

Als je zoekt zul je Hem ook vinden en daar in Zijn armen zul je ook de waarheid vinden op je vragen en je verdriet. antwoord op de zin van je leven. je zult ontdekken dat eerlijk het langst duurt. eerlijk duurt een eeuwigheid!