Namens God gesproken? 

Ik geloof dat God spreekt! Ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt, maar ik weet persoonlijk dat God vaker en duidelijker spreekt dan we durven of willen geloven soms. 

Duidelijker dan we durven of willen geloven? Jazeker! Ooit ben ik een zoektocht begonnen naar het feit of God werkelijk bestaat. Een tocht die voortkwam uit een soort van bewustwording van het feit dat God voor mij nauwelijks relevant was in mijn leven. Niet vanwege God, maar omdat ik de relatie met God niet goed kon pakken. 

Gods woord is relevant. 

In deze zoektocht heb ik ontdekt dat als God relevant zou zijn in mijn leven, dan zou ik ook Zijn stem moeten kunnen verstaan in mijn leven. Een leven als christen zonder ooit Zijn stem te verstaan was voor mij als een relatie waarin niet gecommuniceerd wordt. Nietszeggend dus. 

Om werkelijk met God te leven zullen we Zijn stem ook moeten verstaan. dat kan op verschillende manieren, maar kan nooit in tegenspraak zijn met wat Hij eerder al gesproken heeft. God is immers in eeuwigheid de zelfde en veranderd niet. Met andere woorden, God spreekt zichzelf niet tegen. 

Soms denken mensen van God gehoord te hebben dat er iets zal gebeuren of wellicht heeft God zelfs werkelijk gesproken, maar veelal zie ik dat de mens een eigen interpretatie geeft aan of gevoel en emotie  toe laat. Of eigen gedachten over zaken verworden tot interpretaties alsof het woorden van God zijn. 

Wie durft God tegen te spreken?

Ik kan niet zo goed overweg met deze dingen. Veelal legt men een gesprek helemaal kan met een uitdrukking dat God tot iemand gesproken heeft en men dus niets meer in kan brengen. Immers wie durft God tegen te spreken? Nogmaals ik geloof dat God spreekt en derhalve kunnen we een koers uitzetten op wat God ons gezegd heeft. Echter waar loopt het mis als men iemand benaderd en hem verteld dat zaken niet goed zijn. Een opmerking dat God anders gesproken heeft legt dan soms druk omdat er iets is wat niet klopt.

Iemand kan uitleggen God gehoord te hebben terwijl zijn of haar leven totaal niet in lijn ligt met wat God gezegd heeft.  Als God iemand roept om bijvoorbeeld een profeet te zijn dan zal wat gezegd wordt ook moeten kloppen in lijn met wat God in Zijn woord gezegd heeft en anderen zullen dit ook als dusdanig moeten herkennen. Of iemand zou kunnen denken dat God hem geroepen heeft als leider. Zou het dan niet zo zijn dat er mensen zijn die deze leiderschap bevestigen? 

Iemand die ik ken denkt van zichzelf dat hij de gave van gastvrijheid heeft. Echter in zijn leven is dit niet terug te halen. Hij is enorm op zichzelf. Vindt het lastig als iemand in zijn huis dingen doet die zijn systeem in de war schopt. Is liever op pad dan dat hij thuis mensen ontvangt. Dus niet! 

Laatst schreef iemand een brief met als ondertekening de naam van God. In deze brief ging het over de persoon die de brief namens God had geschreven. Enkele zaken uit het persoonlijk leven van deze persoon werden genoemd in dit schrijven namens God.  Zaken waarin de onvrede van de persoon naar voren kwamen over zijn financiële situatie, over zaken die persoon in kwestie was overkomen en die nu werd neergelegd bij degene die de brief ontving als dezes verantwoording in Gods naam. 

Manipuleren in Gods naam?

Ik heb daar moeite mee. Niet met feit dat iemand zegt iets van God gehoord te hebben maar met het feit dat men in Gods naam zaken uitspreekt om er zelf beter van te worden. Ik geloof niet dat het zo werkt. Onvrede ombuigen om je gelijk te krijgen in Gods naam is op deze manier een vorm van manipulatie mijns inziens. 

Ik geloof dat als God spreekt men ook de stappen moet zetten die God duidelijk maakt in Zijn woord.  Wanneer men zegt dat God spreekt zal men ook Gods aanwezigheid in zijn of haar leven moeten tonen. Daarmee doel ik op als God specifiek tot iemand spreekt en men doet zelf niets in de lijn der dingen die daarbij van belang zijn. Men kan niet anderen de wacht aanzeggen en in Godsnaam druk leggen maar in eigen leven alle regels aan de laars lappen.

Iemand die Gods stem hoort, maar er zelf niets mee doet zal aanstoot geven. Echter iemand die Gods woord hoort en zijn leven is in samenspraak met Gods wil, dan is Gods woord ook betrouwbaar. Iemand die de waarheid verkondigd maar in ontkenning leeft van eigen zaken is onbetrouwbaar in wat hij of zij zegt. Iemand die erkent niet perfect te zijn en bereidt is te luisteren om deze te veranderen is meer betrouwbaar wat mij betreft. 

Ben je bereid God toe te laten in eigen leven? 

Veel gelovigen proberen anderen te vertellen wat Gods wil is, maar hun leven is niet gebaseerd op wat God wil,, maar ze leven een leven naar wat ze zelf willen. Gericht op zichzelf. Iemand die namens God spreekt spreekt mijns inziens in eerste instantie tot zichzelf en daarna pas tot anderen. Het is hoogmoed om namens God tot anderen te spreken zonder zelf de bereidheid te hebben om God toe te laten in eigen leven. 

Advertenties

Op weg naar nieuwe ervaringen

download (4)In het leven kunnen we niet om de ervaring heen.  de dingen die je in het leven doet of die je overkomen, zeg maar de ervaringen, geven de invulling van hoe je leven verloopt. Dat we niet om ervaringen in  het leven heen kunnen moge duidelijk zijn, maar we kunnen de ervaringen wel beïnvloeden.

Door keuzes te maken in het leven beïnvloeden we het verloop van ons leven ook. Echter niet alle ervaringen zijn afhankelijk van onze keuzes. Dat is dan weer  iets anders. Men kan niet kiezen  waar je geboren wordt bijvoorbeeld. Soms is de keus er niet eens om te kiezen naar welke school je gaat.

Soms heb je de keus en soms niet!

Toch durf ik te stellen dat onze persoonlijke keuzes mede bepalend zijn voor de verloop van je leven.  Zo zal bijvoorbeeld het volgen van een opleiding  mede bepalend zijn waar je gaat werken of wie je gaat ontmoeten en op welk niveau je aan het werk gaat.  Ben je ongeschoold , zul je  waarschijnlijk werk doen op dat niveau. Ben je hoog opgeleid is de kans dat je een goede baan krijgt een heel stuk groter. Niet perse, maar de kans is duidelijk beter.

Wanneer je nare ervaringen hebt  met je ouders is de kans dat je het huwelijk minder belangrijk vindt groter dan wanneer je uit een gezin komt waar pap en mam een goede relatie hadden. Jouw keuze om het net zo te doen is helpend om je beter te ontwikkelen. Het verkeerde  voorbeeld hierin makt dat mensen op zoek moeten naar of goede voorbeelden of het gewoon maar zelf proberen  waarbij de valkuil is om in een soortgelijke ervaring terecht te komen.

Wanneer je als kind naar de kerk gaat of niet is ook mede bepalend  van hoe jouw leven vorm krijgt. Je kan er altijd een andere keus in maken, maar het is een omgeving waar je mensen ontmoet die veelal gelijkgestemd zijn. derhalve zal ook de kring van mensen om je heen meer in die richting denken zo lang je er niet voor kiest weg te gaan en je leven anders in te richten.

We hebben allerlei keuzes te maken in het leven. Dag aan dag  staan we voor keuzes en de ervaringen in die keuzes bepalen het verloop.  Niet dat we iedere keuze of ervaring in de hand hebben, maar  wanneer we volwassen worden kunnen we  andere keuzes maken in zaken die we  als kind vaak als vanzelfsprekend hebben gevonden.  Dit met als  gevolg dat we mede ons leven  bepalen in positieve  of negatieve zin.

Hoe ga je met zaken om?

De vraag is niet direct zo zeer of je goede of foute keuzes maakt en de ervaringen die je daar uit oppikt, m,aar  wat je met die ervaringen doet.  Veelal maak je onbewust keuzes na aanleiding van bepaalde keuzes in je leven. Deze kunnen overigens ook vaak onbewust plaatsvinden.  Je denkt niet over alles  heel specifiek na.  Je ziet iets gebeuren en je hebt een ervaring die je onbewust opslaat.  Deze kun je echter bewust maken op het moment dat je beseft dat je  ergens een keuze hebt gemaakt.   De vraag daarbij is hoe ga je er dan mee om?

Na aan leiding van Iedere ervaring  maak je een interpretatie  van de situatie.  Bewust of  onbewust. Van wat men zegt.  Sterker nog soms interpreteren we wat mensen denken in een bepaalde situatie. We interpreteren wat we zien. Wat er gebeurt.  De interpretatie kan heel verschillend zijn per persoon.  Zo kunnen verschillende mensen  in dezelfde situatie deze anders interpreteren en zal de ervaring  ook anders  tot uiting komen.  Immers iedereen heeft ook weer andere ervaring in het leven die de huidige ervaring inkleurt tijdens de interpretatie.

Nav de interpretatie maak  je een conclusie. Wanneer we overvallen worden  in een steegje  kan het zijn dat we zeggen we gaan  nooit meer door dat steegje lopen, maar het kan ook zijn dat we zeggen het  is levensgevaarlijk in donkere steegjes. Of in elk donker steegje kan je overvallen worden.  Allemaal interpretaties die gemaakt kunnen worden aan de hand van een ervaring. En er zouden nog zo veel meer interpretaties mogelijk kunnen zijn. hieruit volgt de conclusie. De conclusie zou kunnen zijn dat je nare steegjes gaat mijden wanneer je alleen bent.  Waarom ? om dat je overtuigd bent van het gevaar dat in deze steegjes schuilt.  Voordien was dit nog niet je overtuiging, maar nu wel aan de hand van wat je ervaren hebt, en de interpretatie en conclusies die je hiervoor hebt gehad. Je gedrag  is aangepast. Je gaat niet meer alleen door steegjes.

De omgeving bevestigd!

download (3)

dit is allemaal nog maar het begin, maar wanneer andere je bevestigen  gaat de ervaring steeds zwaarder wegen. Anderen   geven een reactie. Je ouders zouden vanwege bezorgdheid kunnen zeggen dat je gelijk hebt en je bevestigen door te zeggen dat het inderdaad beter is om niet meer alleen door deze steegjes te gaan.  Je wilt niet alleen zelf niet meer, maar ook je ouders  willen liever niet dat je het doet.  Deze reactie bevestigd  je besluitvorming en derhalve ontstaat er een gedragspatroon van waaruit je  steegjes gaat mijden. De reactie van de omgeving kan vragend gesteld worden door vrienden waarom je niet gaat, waarop jij uitleg geeft over de ervaring, waarop deze jouw gedragspatroon bevestigen door te zeggen dat ze je begrijpen.  Hiermee is het zaakje rond. Je hebt wat je nodig hebt gehad om  iets niet meer te doen. De pay-off is dat men je bevestigd in wat je wel en niet doet in het geval van de nare ervaring in het steegje en je zult nooit meer alleen een steegje ingaan tot er een of een andere ervaring plaats vind of je andere keuzes maakt.

Je ziet  dat iedere persoonlijke ervaring ook maakt dat je  op een bepaalde manier in het leven staat.  Soms is dat prima zo, maar soms kan het ook enorm in de weg staan.  Ik geloof dat mensen hierin leerbaar zijn. alhoewel een negatieve ervaring soms lastig omgebogen kan worden in iets positiefs.  Ik geloof dat om te veranderen de ervaring een andere output moet krijgen. De pay -off zal moeten veranderen.

Even op een rij voor het overzicht wat ik hierboven  verhalend heb opgenoemd:

  • Ervaring
  • Interpretatie
  • Conclusie
  • Overtuiging
  • Aangepast gedrag
  • Reactie vanuit omgeving
  • Besluitvorming
  • Gedragspatroon
  • Reactie omgeving
  • Pay-off

Welke ervaringen zijn bepalend geweest voor jouw leven?

Ieder mens heeft in zijn leven ervaringen die niet leuk zijn. die  bepaalde gevolgen hebben in hun leven.  Het voorbeeld wat ik noemde was slechts een klein voorbeeld, maar  wanneer ik het sterker maak in deze door  bijvoorbeeld  misbruik als ervaring te plaatsen of geweld waarmee je te maken hebt gehad op een andere manier dan zal de pay off uiteindelijk zijn dat je door de ervaring je minderwaardig bent gaan voelen en dit is door allerlei bevestigingen en overtuigingen gaan beklijven en je hebt het idee misschien gekregen dat je niets waard bent.  Je kan het zelf uitwerken door het rijtje hierboven eens te volgen nav een ervaring in je leven.

En weet je de pay-off  die deze ervaring  je oplevert zal ook weer van invloed zijn op de volgende ervaring in je leven.  Weet je  je kunt iedere ervaring anders oppakken, maar wat je er mee doet is  bepalend voor  hoe je leven er uit gaat zien.  Wanneer je kiest om over bepaalde ervaringen te spreken bepaald dat ook hoe je er mee omgaat. De keus om er anderen over te vertellen en te kijken of het  gebruikt kan worden te positieve maakt  dat de pay-off  meer positief wordt. Zo zal ook wanneer er bijvoorbeeld  vergeving geschonken wordt de ervaring duidelijk anders. Je dealt met hoe jij er in staat en je geeft  ruimte voor positieve  pay-off.

Een heel verhaal vandaag, beetje lastig wellicht. Ik vond het wel. Je kunt blijven kiezen in bepaalde ervaringen voor wrok of bitterheid, maar ook voor groei en ontwikkeling, voor blijven hangen in de situatie of verder te gaan met  frisse moed.  Hoe doe jij dat ? hoe sta jij er in? Wat zou jij willen doen/ wat wil je bereiken?  Is dat mogelijk? Wat heb je nodig? Welke keus aan ervaringen heb je nodig?

The-Best-Strategy-To-Pay-Off-Your-Mortgage-Early

 

Kaders voor mijn leven

 

Afgelopen week veel nagedacht over grenzen stellen. of misschien moet ik het anders zeggen wat zijn de kaders waar binnen ik wil leven, werken en de dingen doen waarvoor ik sta. Ik begrijp dat ik hier wat schemerig overkom, maar  waar het om gaat is dat hoe om te gaan met  bepaalde kaders of grenzen.  Moet ik mij  als christen conformeren aan  wat anderen  vinden dat  waarheid is?  heb ik daar zelf ook nog iets in in te brengen?

conformeren

Ik merk dat veel gelovigen  zich soms conformeren aan  een bepaald zogeheten christelijke overtuiging, maar niet goed weten wat  ze daarmee eigenlijk zeggen.  het zal wel goed zijn is  veelal de houding of  ze hebben een houding van de bijbel zegt dit of dat  dus …?

Nu wil ik daar heel duidelijk over zijn dat ik geloof  dat wat de Bijbel zegt de waarheid is. ik wil geen enkel bladzijde  uit de Bijbel halen  waaraan ik zou twijfelen.  Ik twijfel echter wel aan  de interpretatie die wij er veel aan geven.  is de Bijbel nu multi-interpretabel? 

waarheid

Ik geloof dat de Bijbel een diep liggende waarheid bevat.  Niet voor niets heeft God het aan ons gegeven. tegelijk zien we ook dat veel mensen een soort van knippen en plakken doen met de woorden die In Gods naam gesproken zijn.

Ik moet toegeven dat ik soms in mijn blogs wat knip en plakwerk doe. Ik plak en knip soms van andere bloggers, van sites, en zelfs uit de bijbel doe ik dat, maar de vraag die ik hier wil stellen is de Bijbel  het kader van waarui ik leef?  Of heb ik wellicht een heel ander kader?

Ik geloof dat mensen allemaal zo zijn eigen  kaders hebben van waaruit ze leven. wanneer iemand  ooit  is beroofd , zal hij waarschijn lijk vanuit dat kader  voorzichtiger omgaan met  zijn goederen en niet iedereen  zomaar zijn huis binnen laten. Wanneer iemand is beschadigd is  in intimiteit  zou  zijn  kader  kunnen zijn  om niet iedereen toe te laten. Wanneer ik teleurgesteld ben in wat  anderen over mij zeggen  zal mijn kader misschien zijn dat ik me terug trek uit de maatschappij.

volgen

Wanneer we  nu zoeken naar werkelijke  kaders om  vanuit te leven  zijn die volgens mij niet zo gemakkelijk aan te geven. zelfs wanneer men zegt ik  volg Jezus zijn de kaders niet even duidelijk. Jezus volgen wat is dat dan?  Je kunt Jezus volgen en kijken hoe hij dingen heeft gedaan, maar tegelijk het zelf toch heel anders doen. volg je hem dan wel of niet. of  doe je gewoon wat jij wil en in jouw eigen kaders?

Persoonlijk geloof ik dat we allemaal onze eigenkaders  hebben. we hebben allerlei kaders om vanuit  te reageren en ook allerlei kaders die we  door  opvoeding hebben meegekregen .  ook de bijbel geeft ons bepaalde kaders, maar hoe gaan we  daar dan mee om?

Mijzelf zijn!

Ik probeer om zoveel mogelijk mijzelf te zijn  in de dingen die ik doe of zeg. Ik geloof immers dat wanneer Jezus zegt dat wanneer wij hem moeten volgen, we niet  precies hetzelfde moeten doen wat hij deed, maar dat het er om gaat  wie we zijn.  ik geloof dat wanneer we Hem  ontdekken en zijn woorden lezen en ook de woorden van medegelovigen de Geest daardoor wil werken in een ieder van ons en tot ons wil spreken en ons de weg wil wijzen.

Schijnbaar heeft ook ieder mens zijn eigen kaders nodig om vanuit te leven. daarmee  doe ik geen afbreuk aan  wat er in de Bijbel staat. Jezus wil ons geen nieuwe wetten geven om vanuit te leven, maar Hij  heeft zijn Geest in deze wereld gezonden om  met  een ieder  persoonlijk te leven en  dus jou en mij te helpen om  de juiste kaders te vinden.  

De Bijbel als kader?

Jij mag jezelf zijn en God wil je helpen om  jouw persoonlijke kaders te vinden. Soms is dat helemaal niet zo gemakkelijk, maar we  mogen ook weten dat we een en ander  kunnen  bekijken in wat de Bijbel hier over zegt. Wanneer we op onderzoek gaan en kijken waarom worden  bepaalde zaken zo gezegd en waarom zou ik bepaalde zaken moeten doen of laten  zien we soms  verbazingwekkende  kaders  om vanuit te leven.  wanneer we echter een willekeurige tekst nemen om dit  als waarheid te bestempelen  dan wil dat niet zeggen dat de tekst  niet waar is, maar dan doen we de Bijbel tekort  omdat we niet verder kijken dan de tekst op zich. Gods woord is meer dan een enkele tekst. Het is het verhaal, de geschiedenis , de betekenis van een bepaald woord, …

Laten we vooral  proberen God te zoeken. ik bedoel daarmee in alles wat we doen in ons bidden, Bijbellezen, in onze dagelijkse dingen en daarbij voorzichtig zijn met  het opleggen van kaders en grenzen aan anderen en laten we in Godsnaam onszelf zijn, tenminste ik wil mijzelf zijn in dit leven. tenminste vanuit het kader dat ik mijzelf mag zijn in Christus en ik in relatie met en voor Hem wil leven en daardoor ook anderen wil leren liefhebben.

daarbij zijn er nog een heleboel kaders die ik graag wil hanteren of gewoon hanteer omdat ze mij inderdaad geleerd zijn, of  gewoon omdat ik niet anders weet, of omdat ik hier uit Nederland kom, of om dat ik een Groninger ben, maar ik weet  dat Jezus  basis is  voor mijn leven. de Rots waarop ik bouw. Het  fundament.