Tag: discipel

kom tot de kern

Lezen mat 15:1-20

Toen kwamen er vanuit Jeruzalem farizeeën en schriftgeleerden naar Jezus. Ze vroegen hem: 2 ‘Waarom overtreden uw leerlingen de tradities van onze voorouders? Ze wassen hun handen niet voor ze hun brood eten.’ 3 Hij gaf hun ten antwoord: ‘En waarom overtreedt u het gebod van God, alleen om uw eigen traditie in stand te houden? 4 Want God heeft gezegd: “Toon eerbied voor uw vader en moeder,” en ook: “Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden.” 5 Maar u leert: “Wie tegen zijn vader of moeder zegt: ‘Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, bestem ik tot offergave,’ 6 die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen.” Zo ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie. 7 Huichelaars, wat is Jesaja’s profetie toch toepasselijk op u:
8 “Dit volk eert mij met de lippen,
maar hun hart is ver van mij;
9 tevergeefs vereren ze mij,
want ze onderwijzen hun eigen leer,
voorschriften van mensen.”’
10 Nadat hij de mensen bij zich geroepen had, zei hij tegen hen: ‘Luister en kom tot inzicht. 11 Niet wat de mond in gaat maakt een mens onrein, maar wat de mond uit komt, dat maakt een mens onrein.’
12 Daarop kwamen de leerlingen bij hem en zeiden: ‘Weet u dat de farizeeën uw uitspraak gehoord hebben en dat ze die stuitend vinden?’ 13 Hij antwoordde: ‘Elke plant die niet door mijn hemelse Vader is geplant, zal met wortel en al worden uitgerukt. 14 Laat ze toch, die blinde blindengeleiders! Als de ene blinde de andere leidt, vallen ze samen in een kuil.’ 15 Toen stelde Petrus de vraag: ‘Wilt u ons die uitspraak uitleggen?’ 16 Jezus zei: ‘Begrijpen ook jullie het dan nog steeds niet?17 Zien jullie dan niet in dat alles wat de mond in gaat in de maag terechtkomt en in de beerput weer verdwijnt? 18 Wat daarentegen de mond uit gaat komt uit het hart, en die dingen maken een mens onrein. 19 Want uit het hart komen boze gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, valse getuigenissen en laster. 20 Dat maakt een mens onrein, niet eten met ongewassen handen.’

Het is God niet te doen om het houden van regels , maar dat het gaat om wat er werkelijk van binnen leeft.

Het waren niet zomaar mannen die naar Jezus kwamen. Het waren mensen met aanzien. Mensen die gestudeerd hadden. mensen die nagedacht hadden over vele zaken in het leven mannen die het belangrijk vonden de regels van God te handhaven. Ze vroegen Jezus eigenlijk waarom hij zich niet aan de regels hield die deze mensen verkondigden als belangrijk. het ging niet over het wassen van handen, maar om het overtreden van regels die men had opgesteld om geen fouten te maken. ze wilden voorkomen dat ze zelf, maar ook anderen geen fouten zouden maken. tegelijk dachten ze bij het opstellen van regels en de traditie vooral ook aan zichzelf.
Jezus spreekt hun aan op deze regels en verteld hen dat het God niet om de traditie te doen is. Het is God niet te doen om het houden van regels , maar dat het gaat om wat er werkelijk van binnen leeft.
ze gebruikten hun eigen inzichten
Jezus haalt een profetie aan van Jesaja en daarmee geeft Jezus eigenlijk aan dat veel mensen wel in God geloven, ze vinden bepaalde zaken ook wel belangrijk, tenminste zolang ze hun eigen zaakjes niet in de weg komt te staan.
In wezen waren deze mensen niet op God gericht, niet op Gods wet, maar ze gebruikten hun eigen inzichten en wat ze geleerd hadden om onder Gods wet uit te komen. ze maakten regels om de wet te omzeilen.
recht in het gezicht
Jezus zegt eigenlijk dat het niet gaat om de regel, niet zozeer om wat je doet, maar om …. Waarom doe je het. Wat is je motivatie, wat is de kern van waaruit je leeft. wie of wat is het wat je leven waarde geeft.
Wat Jezus zei was behoorlijk direct. Niet omslachtig , maar gewoon recht in het gezicht. Hij zei in wezen gewoon dat de belangrijke mannen van die tijd huichelaars waren. dat de mannen in de kerk van Israël, de koplopers in vroomheid neppers waren. niet oprecht waren.
Daarmee maak je geen vrienden. de discipelen hadden dat goed in de gaten. God volgen vanuit de kern van je leven. vanuit je hart. Met alle inzet en toewijding word door veel mensen niet gewaardeerd.
we kunnen in Godsnaam allerlei zaken zeggen en doen en toch ongehoorzaam zijn
De vraag is wat betekent dit allemaal dan nu? Gaat het om de regels? Waren de regels fout? Was de gedachte om goed om te gaan met zaken fout? Nee zeker niet.
Het gaat er om dat niet wat wij zelf doen goed is omdat we er op een handige manier een vroom tintje aan geven.
Het gaat er niet om dat wanneer we iets doen en we noemen daarbij de naam van God , hij daar ook direct blij mee is. we kunnen in Godsnaam allerlei zaken zeggen en doen en toch ongehoorzaam zijn aan de wil van God.
de wijsheid in pacht
Jezus wil duidelijk maken dat het er om gaat ten diepste Hem te willen volgen hoe zwaar de weg soms ook is. dat het er om gaat te doen wat Hij zegt. Dat het er om gaat dat we gericht zijn op de waarheid en niet op wat bepaalde mensen van ons verlangen.
Eigenlijk zegt Jezus dat veel mensen eigenlijk doen alsof ze de wijsheid in pacht hebben, maar het in wezen ook niet weten. En dat deze mensen de ander zeggen wat ze zouden moeten doen, maar daarmee in wezen anderen meenemen in hun val. Eigenlijk zijn deze mensen niet uit op het helpen van anderen, maar willen ze laten zien wie ze zijn en dat ze ergens toe in staat zijn, dat ze belangrijk zijn. dat ze iets in hun mars hebben dat ze meer zijn dan wie dan ook.
Het gaat er niet om , zegt Jezus ahw, dat er geen fouten gemaakt worden. het gaat er niet om dat we perfect zijn. dat zullen we niet gaan redden, maar het gaat er om dat we alles op alles zetten om werkelijk Hem te dienen.
Niet door allerlei vroom gedoe. Niet door allerlei uitgedachte gebeden, woorden die we onszelf hebben aangeleerd, het gaat niet om wat men in de kerk van ons zegt. Niet of we nu op de preekstoel staan of juist niet, niet om of we hardop durven bidden of onze handen in de lucht steken als we een lied zingen. Het gaat niet om of we alles wat de bijbel zegt nu zo maar zonder moeite geloven. het gaat er niet om of we nu wel of niet iets fout hebben gedaan, maar het gaat er om of we werkelijk durven luisteren naar God stem.
daar hebben we niet altijd controle over
weet je we voeden ons met van alles en nog wat. En eigenlijk hebben we daar niet altijd controle over. Soms komen er dingen ons leven binnen die niet echt opbouwend zijn voor ons leven. Het is belangrijk dat we selectief zijn met wat er binnenkomt in ons leven, maar daar hebben we niet altijd controle over. We hebben echter vaak meer controle over wat er uit gaat. wat we zeggen en doen. hoe we met dingen om gaan. de vraag is echter of we hier ook op willen letten.
we zijn in staat om goede dingen te zeggen in plaats van slechte. We kunnen goede dingen doen in plaats van verkeerde dingen. Weet je het is goed om mensen te bemoedigen met goede welgemeende woorden. Het is goed wanneer we voor de ander klaar staan. het is goed wanneer we ons proberen in te leven inde ander en Hem te helpen in zijn situatie. Begrip te tonen , er voor hem te zijn. waar we veranderen in het kiezen van goede woorden en daden daar zal ook ons leven stukje bij beetje veranderen.
weet je het gaat niet om allerlei vrome woorden. Het gaat er niet om dat we halleluja roepen of amen, maar dat we oprecht zijn in de dingen die we doen en dat we kiezen om het goede te doen. het goede voor God en de mensen om ons heen.

ben jij een toegewijd mens?

Wat is jouw beeld van een christen? ben je Bean of de man er naast? of heb je een totaal ander beeld? ;-D

kerk_amsterdam_oude_kerk_s5_00506Ik stel  een pittige vraag.  Weet je of je een christen bent of niet?  misschien is het goed om je eens af te vragen  hoe je een christen bent geworden?  men wordt niet zomaar een christen door bijvoorbeeld je afklomst.  Doordat je ouders altijd naar de kerk gingen en jij derhalve ook.  ook niet om dat je  wekelijks naar de kerk gaat.  eigenlijk klinkt het logisch, maar christen zijn vraagt om toewijdding aan Christus. Lees Joh 1:12 maar eens

Een christen is iemand die zijn leven  dus toegewijd heeft  aan Christus .  een discipel, een navolger van Jezus.

Soms  hoor ik gelovige mensen zeggen dat het volgen van Christus  als het ware een stap in het ongewisse is. je neemt een stap in geloof om hem te volgen.  Je plonst als het ware in het diepe en ziet dan wel waar je met Hem uitkomt.  Mensen spreken vaak over onvoorwaardelijk Jezus volgen alsof hiermee bedoeld word dat je eigenlijk maar zomaar iets zou moeten doen. ik geloof dat  Jezus ons echter oproept  om goed na te denken over  je leven toewijden aan Hem.  Lees Luc 14:25-33 er eens op na.

Ik geloof dat het belangrijk is om  goed na te denken of it wel werkelijk is wat je wil. Al ben ik natuurlijk van overtuiging dat dit het beste is wat je ooit zou kunnen doen.  toch moet het niet zo zijn dat je als het ware voor Jezus kiest omdat je het gevoel hebt  gedwongen  te zijn of  je doet zomaar iets. Zou je dan ook werkelijk toegewijd kunnen zijn als je zomaar iets doet? is dat toewijding?

je volledig inzetten met enthousiasme,  vuur, passie,… met alles wat in je is. je hebt er alles voor  voor over. je  bent bereid jezelf aan de kant te zetten… dat is toewijding voor God.

Ik geloof niet dat wanneer we  zomaar iets doen we ook werkelijk effectief zijn maar juist de kracht niet werkelijk ontvangen hebben. we zijn niet toegewijd en dus verliest zout al gauw zijn smaak dan. Lees Luc 14:34-35

Wat betekent dit nu wat ik hier schrijf?  Moeten we dan alles  weten over God en Jezus? Alles begrijpen en inzicht vergaren alvorens we  stappen  zetten? ik denk het niet.  ik geloof dat het gaat om het besef van toewijding. Toewijding van je verstand, je wil en je emoties.

quote-commitment-wie-wil-zoektWat is nu dan toewijding? Ik heb ff gegoogled, maar ik kom tot de conclusie dat  toewijding iets is van : je volldedig inzetten met enthousiastme, vuur, passie met alles wat in je is. je hebt er alles voor  voor over, je  bent bereid jezelf aan de kant te zetten… dat is toewijding voor God.

Ik geloof dat veel mensen  niet werkelijk toegewijd zijn en ik moet helaas zeggen dat ik hier ook zelf soms tegen aanloop. Dat  er in mijn leven periodes zijn waarin ik vol, vuur en passie  werk en volledig voor Jezus ga en dat er periodes zijn dat  het  even wegebt. Met toewijding denk ik echter aan David. De man naar Gods hart. Hij was het die vol overgave op zijn harp speelde  en prachtige opwekkings liederen schreef , maar ook fouten maakte… terugviel als het ware.

David echter kwam telkens weer bij God terug. Hij boog zijn hoofd en verteld God dat hij verkeerd zat en wilde altijd God dienen. Hij was een man Gods niet omdat hij zelf en fouten maakte, maar omdat hij deze telkens bij God bracht, ze beleed en God zocht. het beste voor God wilde doen. hij was toegewijd maar maakte fouten.  Hij deed waartoe Jacobus ook later weer toe opriep.  Jac 1:21

we moeten oppassen  en voorkomen dat we nietszeggende christenen worden

mr-bean-on-bicycle-1071Ik hoor in de kerk soms alsof het leven met Jezus altijd gemakkelijk is.  geef je  leven aan Jezus en het zal nooit meer hetzelfde zijn. dat klopt aardig, maar ook worden er soms zaken gezegd als wanneer je eenmaal gekozen hebt zul je het veel gemakkelijker krijgen, minder moeite hebben en pijn.  Ik geloof dat God ons vrede schenkt  en rust . geestelijk gezien, maar ik geloof dook dat we  misschien meer moeite moeten doen voor  bepaalde zaken. dat we niet  stil kunnen gaan zitten wachten op de zegen van God, maar dat we  iets moeten doen met  wat God ons in Jezus heeft gegeven. dat is niet  gemakkelijk, maar wel zeker de moeite waard.

We hebben echter moed nodig om ons te kunnen toewijden. We mogen God daar gelukkig om vragen. Hij zal het ook geven , dat geloof ik.

Jezus geeft ons de vrijheid hem lief te hebben, maar we moeten oppassen  en voorkomen dat we nietszeggende christenen worden . laten we ons leven toewijden. Belijden dat we  zo nu en dan mat worden en verfrissing nodig hebben  . anders dreigen we christen te worden die  op zondag morgen in de kerk zitten en passing the batonheerlijk zingen met de handen in de lucht en bidden in tongen misschien zelfs, filosoferen over de woorden van de dominee  na de dienst, maar inhoudelijk niet werkelijk iets toevoegen.  Laat ik het wat directer zeggen… Wanneer heb jij voor het laatst met  iemand gebeden? Wanneer heeft iemand door jou Christus leren kennen? wat heb jij de laatste tijd nu werkelijk voor hem gedaan?

Voel je nog de pijn in je hart om degenen die verloren dreigen te gaan. die Jezus nog niet kennen, die het moeilijk hebben in hun leven?

Jezus geeft ons vrijheid, maar niet om te doen en te laten wat we zelf willen.  we hebben verantwoording gekregen om iets te doen met wat Hij in ons heeft gelegd.  Vrijheid  is niet doen en laten wat we zelf willen, maar juist doen wat Gods wil is voor ons leven.  laten we eerlijk zijn.  dat waarvan wij denken dat vrijheid bied is geen vrijheid , maar eerder gebondenheid,. Wanneer we denken te mogen roken , drinken, gokken , dan zie je dat we voor we het weten er aan vast komen te zitten. er afhankelijk van worden.  als we grote hypotheken nemen dan zeggen we dat God ons heeft gezegend met  een goed salaris en een mooi huis. Maar is dat  een zegen voor je of juist een vloek. Je kan geen afstand meer nemen van je geld want je komt vast te zitten en moet  van alles. je hypotheek betalen, de rekeningen voor verzekeringen etc… je moet  veel werken en een goede baan. Je wordt afhankelijk.

Het is gemakkelijk om te zeggen een christen te zijn, maar

Jezus wil juist dat we vrij zijn en zegt daarom dat we moeten delen van wat we hebben.  niet voor niets spreekt hij over de mammon in ons leven.  nee Jezus heeft de prijs betaald, maar hoe gaan wij er mee om?  Ben je  werkelijk toegewijd? Voel je nog de pijn in je hart om degenen die verloren dreigen te gaan. die Jezus nog niet kennen, die het moeilijk hebben in hun leven? of denk je slechts aan je zelf? Durf jij je toe te wijden?

Het is gemakkelijk om te zeggen een christen te zijn, maar laat je christus ook werkelijk toe dat is de vraag die ik vandaag bij je achter wil laten.  Je kan niet een christen zijn en niet zijn weg bewandelen. Lees jac 2:14-26

(on) gedisciplineerd zooitje.

Gister een gesprekje gehad over discipline, natuurlijk is het goed om een bepaalde mate van discipline te hebben in het leven. maar hoe gedisciplineerd we ook leven ,  we zullen altijd God nodig hebben in het leven.  in de dingen die we doen.  soms zien we dat mensen hun leven niet zo gedisciplineerd en op orde hebben. maar ik zie dat soms ook in mijn eigen leven.  we hebben een groot gezin en dat is niet altijd even gedisciplineerd  zoals ik het zelf of zoals anderen wellicht dat  graag zouden zien.

soms is het gewoon een zootje bij ons thuis.  Zoals vandaag.  Terwijl ik  er over aan het nadenken ben en ik het gevoel heb hier eigenlijk werk van te maken en ik geneigd ben om mijn stille tijd er bij in te laten schieten bedenk ik dat ik nog zo de boel op orde kan hebben, maar wanneer ik mijn leven niet dagelijks bij God breng, wanneer ik dingen op mijn eigen houtje doe dit tot weinig nut is.

ik heb regelmatig gehoord dat de keuzes die wij( Margriet en Ik) maken rare keuzes zijn.  we hebben een groot gezin en soms vragen mensen hoe we dat allemaal voor elkaar  boksen. Eerlijk gezegd vraag ik m e dat soms ook af. ;-P  we werken met z’n tweeën. Dat is best erg lastig plannen en druk, maar we redden het , door (margriets regelfunctie en ) onze gezamenlijke inzet voor de huishouding prima. Al is dit soms echt een druk bestaan.

soms vragen mensen zich af of wij de juiste prioriteiten stellen.  immers ik zou toch ook een goed betaalde functie kunnen zoeken, zodat we het wat gemakkelijker financieel zouden hebben en Margriet iets meer thuis zou kunnen zijn.  ik zou  kunnen kiezen om  constant bezig te zijn met  het opknappen van mijn huis. Ik zou  meer tijd  kunnen besteden aan het werk in de kerk,ik zou moeten ophouden met het studeren zoals ik dat veel doe, ik zou minder kunnen gaan lezen,…. ik zou van alles wel of niet kunnen doen waardoor mijn leven er beter uit zou zien volgens anderen.

Weet je, ik wil mijn leven niet leiden naar wat anderen van mij zeggen. ik wil niet mijn  leven leiden door mijn aandacht te richten op alles wat ik heb aan bezittingen. Ik wil niet dat mensen aan mijn vroomheid in de kerk kunnen zien  dat ik christen ben, maar ik wil graag mensen helpen met woord en daad, ik wil graag studeren met inhoud zodat ik er iets mee kan betekenen in het koninkrijk van God. hier en nu dus!

Ik besteed tijd aan discipline. Ik wil ook best gedisciplineerd leven. ik geloof dat ik dat ook aardig doe. Ik leef er voor om God te dienen. Ik probeer mijn  leven op die manier in te richten dat God de eerste plaats krijgt. Lukt dat altijd ? nee, maar ik weet ook dat als ik me zou richten op dat wat anderen  vinden waar ik meer gedisciplineerd in zou moeten zijn dat dat zeker niet zou lukken. Dus kies ik er voor om niet te zorgen dat alles spik en span is thuis. Ik kies er voor  om niet altijd bezig te zijn, maar wel bezig met waar ik geloof dat God me roept.  Ik kies er voor om te werken aan mijn datgene wat God mij gegeven heeft. Mijn gezin, mijn vrouw en kinderen, mijn vrienden, mijn werk, maar bovenal kies ik er voor om God te willen dienen.

Ik geloof in relaties.  Allereerst is mijn  relatie met God natuurlijk belangrijk, maar van daaruit  ook mijn relaties met anderen. ik besef dat ik daar volgens sommige mensen in faal. Ik schiet tekort in het onderhouden van bepaalde relaties wellicht. Ik  doe daar in tegen juist  te veel naar andere relaties misschien.  Weet je dat ik daar niet echt mee bezig wil zijn?  ik wil niet bezig zijn met  hoe ik voldoe aan wat mensen van mij verwachten en waar ik werkelijk in tekort schiet of geschoten ben.  ik wil gewoon  met mensen leven zoals ik ben. soms  mak ik fouten en als ik me ga vergelijken met anderen dan vind ik mensen genoeg die het veel beter doen dan mijzelf. Ik zie mensen die  alles goed op een rijtje hebben. die  hun hele leven schijnbaar goede keuzes hebben gemaakt, maar ik wil niet zien op mensen. niet op bepaalde mensen, ook niet op wat mensen in hun leven allemaal al dan niet zouden kunnen.

Weet je, ik probeer mijn  leven te leiden met Jezus Christus. Hij was gedisciplineerd in het doen wat de Vader wou. Hij deed wat God wilde om het duidelijker te zeggen.  was hij gedisciplineerd in zijn leven? ik denk dat Jezus zijn leven aardig op orde had. dit was in wezen ook redelijk eenvoudig, hij bezat niks, hij had geen steen om zijn hoofd op te leggen.  Hoeveel moet je daarvoor organiseren?  Ik wil daarmee niets afdoen aan zijn  werk , ik wil juist aangeven hoe we onszelf  gemakkelijk dingen alten opleggen die Jezus voor  minder belangrijk hield.

Mensen denken om dat het voor een christen belangrijk is om goed om te gaan met zijn of haar geld. Ik geloof dat je daar ook wijs mee om mag gaan, maar goed rentmeesterschap wil niet zeggen dat je het  allemaal maar voor eigen gebruik kunt opsparen en er royaal van te leven.  ook het totaal gedisciplineerd geven en het bestuderen van de Bijbel en het werk van Christus zelf brengt ons  niet in het koninkrijk van God om het nu maar eens kort door de bocht te zeggen.

Ons leven kan er van buiten zo mooi uitzien en we kunnen ons aan regels  en gebruiken houden, maar dit is allemaal buitenkant.  Veel mensen leven hun leven om gezien te worden door anderen. om niet door de mand te vallen en met aanzien bekeken te worden.  en misschien kom ik soms wat rebels over en misschien is dat ook wel een beetje wat ik ben geworden en dart wil ik pertinent niet goed praten, maar ik strijd   soms tegen dat wat anderen van mij verlangen. ik strijd soms door bewust voor andere dingen te kiezen dan  anderen  graag zouden zien. ik kies er bewust voor om andere prioriteiten e geven aan mijn  leven dan wat de “wereld” van mij verwacht.

Ik wil God dienen met mijn hele leven.  ik moet zeggen dat ik daar  niet zo best af kom. Dat ik daar regelmatig in faal. Als ik  gewoon in mijn gezinssituatie kijk is dat niet altijd zo als ik dat van Jezus heb geleerd en daar he bik best nog een hoop werk aan te doen. ik doe mijn werk met liefde, maar ook daar laat ik wel steken vallen. Qua kerk(zijn ) daar kan ik ook nog wel leren om (opnieuw) mijn steentje bij te dragen.

ik probeer prioriteiten te stellen, ik probeer  gedisciplineerd te zijn in de dingen die belangrijk zijn voor mij persoonlijk, maar ik wil vooral leven in relatie met de Heer Jezus. Hij ia  alles voor mij. Hij kent mijn leven en mijn verlangen. Ik houd t van hem en alles wat ik doe en laat wil ik geven aan hem. ik schrijf dart nu zomaar  heel gemakkelijk even neer, maar in werkelijkheid is dit een dagelijkse strijd.  Ik kies er echter voor om mijn prioriteit niet  te laten zijn wat mensen van mij verwachten, maar ik wil dienstbaar zijn aan de enige levende Heer.  Gedisciplineerd?  Ach wat kan het mij schelen. Ik kies er voor om elke dag gewoon met Jezus te wandelen. met vallen en opstaan.  😀 ik probeer gedisciplineerd te leven. met andere woorden ik probeer als een discipel te leven. ik wil navolgen. mijn  leven  leven met God.

Een betekenisvol geloof

Want wie van jullie die een toren wil bouwen gaat niet eerst de kosten berekenen, om te zien of hij wel genoeg heeft voor de bouw? Als hij het fundament gelegd heeft maar de bouw niet kan voltooien, zal iedereen die dat ziet hem uitlachen en zeggen: “Die man begon te bouwen, maar het karwei afmaken kon hij niet.” Lucas 14:28

 

Ik noemde mij een christen

jarenlang was ik  christen. Tenminste zo noemde ik mij zelf. Ik was ook gelovig hoor. Ik  kende de antwoorden die nodig waren. het zogeheten zondaars gebed had ik meer dan eens gedaan en uiteindelijk heb ik ook een persoonlijke keus gemaakt om christen te worden.  ik heb me laten dopen  en mijn leven ging zo zijn gangetje. Met ups en downs zoals bij de meeste mensen het geval was.

Ik had ook gewoon mijn plekje in de kerk en ontmoete mijn vrouw elders in een soort gelijke  kerk en we  gingen verder in de kerk waar zij was geboren en getogen.  Het geloof was me zogezegd, met de paplepel ingegeven. Ik geloofde het  wel.

Stuklopen in het geloof

Toch liep ik op een gegeven moment  stuk in mijn geloof. Niet  één, maar zelfs  twee maal in mijn leven.  in de eerst  maal dacht ik nog dat ik door mijn kennis van het geloof  en mijn inzet ik mij zou kunnen bewijzen ten opzichte van God. ik deed veel werk in de kerk , maar merkte dat ik op een gegeven moment  toch de controle aan het verliezen was.  ik wist niet meer  wie ik zelf was. deed ik wat ik deed nu voor God?  voor wat anderen van me vonden? Of voor me zelf?

Ik ontdekt dat ik eigenlijk voortdurend bezig was mij zelf te profileren  en dat het dus in wezen om mij zelf  ging. Natuurlijk vond ik wat ik deed wel leuk om te doen en ik gaf me er ook met overgave aan, maar tegelijk was er dat verlangen naar meer.  op een dag merkte ik dat ik meer nodig had in mijn leven en besprak dit met een vriend.  Hij had me al een en ander verteld over de Heilige Geest en ik vroeg  hem of hij met me  wou bidden om vervulling van de Geest.

Inhoudelijke verandering

Hierop veranderde mijn leven inhoudelijk. Ik kwam in een , wat voor mij voelde als een , cycloon van gebeurtenissen terecht die me enerzijds veel zaken bracht wardoor ik  enorm gegroeid ben in mijn kennis over  hoe ik zelf ten opzichte van God stond en dat ik niet voor mijzelf wilde leven maar voor Hem.  hierop volgde mijn tweede knieval. Ik ontdekte dat het God  niet in eerste instantie ging om het knusse kerkje spelen , maar om discipelschap. het ging er om of ik mijn leven in zijn handen durfde leggen.

Helaas moet ik toegeven dat ik dat in veel gevallen niet durfde omdat ik niet kon voorzien wat er zou gebeuren. Toch  weet ik achteraf dat God zich niet laat weerhouden door mijn angsten en mijn verlangens kent zoals niemand ze kent. Hij leidt me  dwars door de  diepe dalen en de woestijnen heen naar  de bron die ik nodig heb. Hij laat me zien waar ik moet zijn en brengt me daar ook. Ook al is de weg soms moeilijk en donker.

Ik wil een discipel zijn.

Ik heb moeten leren dat we ons geen christen hoeven te noemen, maar dat we het mogen zijn. laat anderen maar aan ons zien waarvoor we staan in deze wereld. ik wil een discipel; zijn van Jezus. Niet op een afstand, maar heel dicht bij Hem blijven.

Ik  weet dat het me alles kost , toch wil ik er alles voor geven om dicht bij hem te blijven.  Ik schrijf dit natuurlijk  doordacht en het kost me tegelijk best moeite dit zo te verwoorden, maar ik besef dat Hij het beste met me voor heeft hoe moeilijk  de strijd soms kan zijn.

Groeiend gelovig

Dat is ook de reden dat ik zo veel te schrijven heb. ik zou het  verschrikkelijk vinden als mensen mij zouden ontmoeten en niet zouden weten van Christus in mijn leven.  ik ken een verhaal van twee mannen die jarenlang aan de machine stonden te werken.  En na een jaar of  tien komt de ene man er toevallig achter dat zijn collega ieder zondag naar de kerk gaat. Waarop hij zegt:  “dat is nou ook wat , staan we hier al jaren naast elkaar  en we weten van elkaar niet dat we  naar de kerk gaan”. 

dit is voor mij het toppunt van gelovig zijn zonder betekenis. Ik verlang er naar dat een ieder die mij kent of met mij in contact komt  iets van Christus in mij zal herkennen. al was het maar een heel klein stukje van betekenis. Een stukje waarvan ik hoop dat het zal groeien in jullie levens.

een vreemd verschijnsel

Weet je wat ik nu vreemd vindt? Ik vind het persoonlijk nogal vreemd dat juist binnen de kerk er zoveel te doen is aangaande de Heilige Geest.  Veel mensen  hebben er moeite mee en zeggen dat ze het ontastbaar vinden.  Andere gelovigen hebben er moeite mee omdat ze het maar een vreemd zweverig fenomeen vinden. Of … ze vinden dat nuchter denken  belangrijker is dan allerlei gevoelens.  Ik begrijp best een aantal van deze opmerkingen.

Er is natuurlijk vooral in de evangelische kringen nogal wat  aan de hand in naam van Gods Geest. De heilige Geest  zou mensen  iets gezegd hebben en anderen  moeten dat dan maar  als waarheid accepteren.  We zien  daar dan ook duidelijk allerlei misstanden ontstaan. ik  begrijp dat dit bij sommige mensen moeilijk ligt.

We kunnen echter de Heilige Geest niet negeren omdat  sommige mensen er op een manier  mee omgaan en mensen manipuleren.  Maar er is een verschil tussen  een leven met de Heilige Geest en een leven los van Gods Geest in ons.   Toch is het Gods  Geest die mensen overtuigd van wat waar is en niet waar.  wanneer we de bijbel lezen  als een boek dan zullen we niet veel begrijpen van wat ze op geestelijk niveau tot ons te zeggen heeft. Wanneer we luisteren naar de preek dan kunnen we  gewone gesproeken woorden horen, maar tegelijk soms een dieper e geestelijk betekenis ontdekken  voor ons persoonlijk leven.

Veelal proberen we zo objectief mogelijk te leven en te kijken hoe dingen er  voor staan en maken van daaruit beslissingen. Toch mogen we ook nuchter en waakzaam zijn en sensitief  zijn wat betreft de  Heilige Geest in ons leven . wanneer wij ons open stellen voor Gods Geest en we geven Hem de ruimte om in ons leven ook daadwerkelijk tot ons te spreken, dan zullen wij de waarheid ook leren begrijpen. De waarheid  die van God persoonlijk komt.  Hij wil ons helpen in ons leven met persoonlijke  zaken en keuzes.

Wanneer er gesproken wordt over mensen die wandelen in de Geest, dan is dat niet om  mensen  schade te berokkenen.  Helaas wordt er soms in naam van de heilige geest  mensen aangezet om bepaalde zaken te doen.  zo worden er soms mensen gemanipuleerd om dat mensen zeggen : de geest heeft mij gezegd dat jij dit of dat moet gaan doen.  ik wil hier  voor waarschuwen. Ik geloof dat Gods Geest ons kan helpen in allerlei zaken en ook dat Gods Geest mensen en specifiek  iets kan laten zien, maar tegelijk als iets speciaal voor jou is, dan zal God het jou ook persoonlijk laten weten. Gods Geest werkt nooit  om ons heen.

We kunnen dit  ook controleren door het aan de bijbel te toetsen. Zo zal de Heilige Geest ons  nooit duidelijk maken dat het goed is om  een bepaalde leugen uit te spreken omdat de Bijbel ons leert dat liegen een zonde is. of zo zal de Heilige Geest ons nooit duidelijk maken om iemand  zomaar  te verlaten  omdat  de Bijbel ons leert dat God een God is van relatie, van liefde, en van confrontatie , vaak vooral met ons zelf.

De heilige Geest wordt  soms binnen de kerk als een vreemd verschijnsel gehouden terwijl het gewoon de derde persoon van God is. veelal lijkt het er op dat mensen die geen christenen zijn dit soms beter begrijpen dan christenen zelf.  Iemand zei me eens: ” ik weet niet wat  me overkwam, ik had het idee dat ik gewoon naar de kerk  moest . ik voelde me er toe getrokken”.  Ik geloof  dat dit de Heilige Geest is die mensen leidt.  Wanneer we echter bereidt zijn om Gods stem te volgen , dan kan het niet anders dan dat we ook Gods Geest zullen moeten accepteren in ons leven om werkelijk  discipel te kunnen zijn.

Durven wij  werkelijk te luisteren naar die  zachte stem van Gods Geest?  Durven we ons open te stellen voor die genade van Gods aanwezigheid in ons leven?  Zijn aanwezigheid in ons leven bevestigd ons dat Hij leeft en met ons is. soms maken we verkeerde keuzes. Soms weten we de juiste weg, maar gaan we de verkeerde kant op. we doen wat we niet willen en wat we niet willen doen we toch. Laten we niet onze eigen wil blijven volgen maar ons  blijvend openstellen voor Gods Geest in ons om te groeien naar meer van Hem in ons leven.

Wanneer de Geest ons leven leidt, laten we dan ook de richting volgen die de Geest ons wijst.  Gal  5:25

vruchtdragen

God dienen is meer dan slechts Zijn naam zo nu en dan eens noemen. God dienen is meer dan op zondag naar de kerk, maar God dienen is veel meer dan slechts geloven dat Hij bestaat.   Niet iedereen die God ,Vader noemt  of  die de clichés kan opzeggen aangaande geloof en leven qua kerk is ook daadwerkelijk een volgeling, navolger of discipel van Jezus.

aan de vrucht kent men de boom

Werkelijk dienstbaar zijn in de naam van Jezus betekent dus meer dan aan het eind van je gebed te zeggen… “in Jezus naam, amen”.  

Wanneer we in Jezus naam handelen zullen ook de vruchten in Jezus naam zijn. aan de boom kent men immers de vrucht. De vrucht die  we in Jezus naam dragen zal voor eeuwig zijn. wanneer we slechts voor eigen aanzien en inzichten werken zal de vrucht ook slechts op onszelf gericht zijn.

je mag jezelf zijn.

Wanneer we Jezus willen volgen in alles . wanneer we werkelijk met Hem willen leven, betekent dit niet dat we precies zo zouden moeten handelen als Jezus dat deed. We zullen moeten leren om  vanuit onze eigen persoonlijkheid in samenwerking met Gods Geest te handelen.  Met andere woorden we zullen vanuit de diepe ontmoeting, relatie met Hem mogen handelen. 

God heeft een ieder persoonlijk heel speciaal gemaakt. gemaakt voor een speciale taak. Wat die taak is , is ons niet altijd heel duidelijk, maar wel wat onze houding daarin zou moeten zijn.  namelijk dienstbaarheid. Dit betekent dat we niet  onze eigen wil voorop stellen, niet onze eigen verlangens bovenaan de lijst plaatsen, maar die van God en onze naaste. 

dienstbaarheid vanuit relatie

Wat is het geweldig dat we God mogen dienen vanuit deze relatie met Hem. Dat we daardoor ook relaties mogen bouwen en zo samen een gemeenschap mogen vormen.  Gods Geest is daar waar we in Jezus naam samenkomen. Dat wil zeggen waar we vanuit wat Hij ons leerde God mogen dienen op een manier waarin we onszelf mogen zijn.

God heeft een ieder van ons geroepen. Hij kent je naam. Hij vraagt je om zijn discipel te zijn. Hij heeft in jouw iets bijzonders gelegd.  De vraag is echter of je het wil aanvaarden. In Jezus naam mag je een speciaal en geliefd kind van God zijn.  In Jezus naam mag je uitdragen wat Hij in je heeft willen leggen, maar hier is een ommekeer voor nodig.

bekeren is navolgen

Misschien ken je Hem al en volg je Hem, maar misschien ken je Hem nog niet, denk er eens over. Kiezen is soms enorm lastig, maar in Jezus naam, vanuit het verlangen Hem te dienen, te eren met jouw persoonlijk leven kan een enorme verandering teweeg brengen.  Je mag gewoon , Ja , tegen Hem zeggen en leven in dienstbaarheid aan God en aan de ander vanuit relatie, vanuit ontmoeting.

Dienen doe je niet als eenmans actie, maar in een verband. samen met al Gods andere kinderen. Een verband die we gemeente noemen.  Hoewel dingen soms wat door elkaar lopen qua  kerk, werk en leven, kunnen we zeggen dat wanneer we samen met anderen Hem dienen we deel zijn aan de gemeente.  Wanneer we luisteren naar wat God tot ons te zeggen heeft en we dit uitdelen aan anderen zijn we deel van dat lichaam.

terug naar de kern. Jezus!

Moeten we terug naar de nieuwtestamentische  gemeente?  Ik denk dat we gewoon terug moeten naar God en naar zijn liefde voor ons. Wanneer we bereidt zijn hiervan uit te delen, zijn we dan een zogenaamde nieuwtestamentische gemeente? Misschien, maar wat voorop staat is dat mensen Opnieuw God leren kennen als een liefdevolle Vader, die zo enorm veel van ons houdt dat Hij zijn Zoon voor ons heeft gegeven.  waar Jezus naam in alle oprechtheid en openheid en waarachtigheid wordt verkondigd , waar we onszelf mogen zijn in Jezus naam daar is Jezus door Zijn Geest in ons midden.

welk merk dragen we?

Daarbij gaat het er niet om dat we charismatisch zijn of evangelisch, baptisten of  lid van een vrije groep, pkn , vrijgemaakt of Rooms katholiek,  het gaat er om dat we God willen dienen met de liefde van Jezus Christus die door de Geest in ons is. met anderen woorden ons merk is niet een van de bovenstaande filialen, maar Christus. wanneer we hem liefhebben mogen we onszelf christenen noemen.

Misschien dat je het gevoel over hebt gehouden om  van alles te moeten.  Ik spreek echter over ontmoeten , maar toch kun je het idee hebben dat je van alles moet en komen er allerlei gedachten bij je op om  God te dienen , maar wanneer we god willen dienen is het goed daarbij de rust ter harte te nemen.  Te luisteren en wellicht via het lege midden te gaan.   zoek de stilte. Het gaat niet om wat je doet, maar om wie je bent. jij mag jezelf zijn in Hem.

Moeder Theresa zei:

De vrucht van stilte is gebed,

De vrucht van gebed is geloof,

de vrucht van geloof is liefde,

 de vrucht van liefde is dienstbaarheid,

 de vrucht van dienstbaarheid is vrede

 

 Uit het boek:  Moeder theresa, de weg van eenvoud