Tag: Daniel

biddend zoeken

In dat eerste jaar van zijn regering las ik, Daniël, de woorden van de Here aan de profeet Jeremia en leidde daaruit af dat Jeruzalem zeventig jaar een verwoeste stad zou blijven. Ik begon de Here God te smeken een eind te maken aan onze ballingschap. Terwijl ik bad, vastte ik. Ik droeg een ruige zak als kleding en bestrooide mijzelf met as. Ik beleed de Here mijn zonden en die van mijn volk. ‘Here,’ bad ik, ‘U bent een grote en ontzagwekkende God. U bent trouw in het nakomen van uw beloften. U bent genadig en goed voor de mensen die U liefhebben en uw geboden naleven. (‭Daniël‬ ‭9‬:‭2-4‬ HTB)


Ik, Daniël, was al drie weken in rouw over mijn volk. Al die tijd had ik geen wijn of vlees of andere lekkere dingen gegeten. Ook verzorgde ik mijn uiterlijk niet.


Maar zijn hand raakte mij aan en richtte mij op, op handen en knieën. Ik beefde van angst. Hij sprak tegen mij: ‘Daniël, geliefde man van God, sta op en luister aandachtig naar wat ik u te vertellen heb, want God heeft mij naar u toegestuurd.’ Terwijl hij zo met mij sprak, ging ik bevend staan. ‘Wees niet bang, Daniël,’ zei hij. ‘Want uw gebed is in de hemel gehoord en verhoord, al vanaf de allereerste dag waarop u zich voor God boog en begon te bidden om inzicht. Diezelfde dag werd ik gestuurd om u hier te ontmoeten. Maar onderweg werd ik eenentwintig dagen lang opgehouden door de machtige boze geest die heerst over het rijk van de Perzen. Toen kwam Michaël, een van de hoogste bevelhebbers van het hemelse leger, mij te hulp. Daardoor was ik in staat door deze blokkade heen te breken. Ik ben hier gekomen om u te vertellen wat met uw volk in de eindtijd zal gebeuren. Want de vervulling van deze profetie zal nog vele jaren op zich laten wachten.’


‘God houdt erg veel van u,’ zei hij. ‘Wees dus niet bang, rustig maar. U moet heel sterk zijn!’ Terwijl hij sprak, voelde ik plotseling mijn kracht terugkomen en zei: ‘Ga maar door, mijn heer, want dankzij u voel ik mij een stuk beter.’ Hij antwoordde: ‘Weet u waarom ik ben gekomen? Ik ben hier om u te vertellen wat er in het “Boek van de Waarheid” staat. Straks moet ik terug om mij weer vechtend een weg te banen langs de vorst der Perzen. En na hem moet ik de strijd aanbinden met de vorst van Griekenland. Alleen Michaël, de engel die waakt over uw volk Israël, zal mij daarbij terzijde staan.’ (‭Daniël‬ ‭10‬:‭2-3, 10-14, 19-21‬ HTB)
Daniël was een man van gebed. 

Hij vroeg God om openbaring en dat gaf God ook. 

Willen we zaken helder moeten hebben dan mogen we God daar om vragen. Lijkt de hemel van koper ? Dan is het wellicht goed om werkelijk tijd met hem door te brengen. Ons hart op Hem te richten. Niet om iets van God af te dwingen of iets te bewijzen, maar ons bewust te zijn van het feit dat Hem niks uit de hand loopt.

Hij wil bij ons komen. In de situatie waarin we zitten. We hoeven niet bang te zijn voor wat Hij zegt, maar goed luisteren naar Zijn woord. Is dit woord voor nu of voor later. Welke prioriteiten heeft Hij? 

God houdt bijzonder veel van ons. Is er voor ons. Laat ons Hart als die van Daniël zijn. Verlangend naar Gods wil.

Sommige dingen hebben tijd nodig. we hebben een Heer die voor ons bid en vecht, die doet wat in Zijn vermogen ligt om ons te leiden in Woord en Daad. Dabar! Een woord voor beide. Woord en daad!

Ik geloof dat het uitgangspunt mag zijn in ons leven. 

Wij mogen net als Daniël op God vertrouwen. De engel van Daniël zou maar zo de Here Jezus geweest kunnen zijn. 

wij zijn bevoorrecht net als Daniel. Jezus heeft ons immers laten zien dat Hij werkelijkheid is. heer is over leven en dood. 

hij heeft zijn Geest gegeven. Afwachtend zijn? Gods Geest is ons gegeven. hem zoekend, biddend zal Hij spreken. Laat er echter niks tussen God en ons in staan wat ons hart, gedachten verduistert.  Wanneer we onze zonden belijden. Wanneer er ‘ruis’ is ontstaan door allerlei zaken en ongerustheid is het goed dit eerst neer te leggen bij Hem  die voor ons deze last gedragen heeft aan het kruis.

Gods Woord is waar en trouw gebleken. 

Wanneer we geroepen zijn zal God ons  de plaats wijzen waar. Als God ons beloften heeft gegeven dan zal Hij deze gestand doen. als Hij zegt dat Hoj van ons houdt en er voor ons zal zijn en we op Hem moeten vertrouwen dan zijn dat geen loze woorden. Hij is immers de weg , de waarheid en het leven. 

er is een plek. Waar woord en daad samen kunnen komen.  Dat is niet in persië. Het verleden is geweest. Het nieuwe is gekomen . We hoeven niet te bezwijken onder druk. Al lijkt de vijand sterk als leeuwen, de Leeuw van Juda is ons nabij. Al brand het rondom ons, Gods vuur in ons leidt ons er uit.

Gisteren deze clip van David Wilkersonbekeken