Tag: bevrijding

wat geloof je?

Veel van wat  we in ons leven doen is  een afspiegeling van ons  zelf, van onze ervaringen,  overtuigingen. Wanneer we echter spreken over ons geloof dan gaat het in wezen niet om  onze ervaringen en overtuigingen maar om wie  we zijn in Christus.  Anders omschreven zou ik het zo kunnen formuleren: je bent niet de put waarin je je bevindt. De put is slechts de plek, maar het draait  om jou!

Geloof op zich is niets.

Wat is geloof?  Geloof op zich is niets. Er zijn veel zaken waarin we geloven.  veel zaken die ons niks brengen of ooit hebben gebracht en die ons ook nooit iets zullen brengen of in ieder geval iet dat wat we geloven.   sterker nog veel dingen die we geloven zijn juist belemmerende overtuigingen die ons  van God verwijderd houden ook al geloven we dat niet.

Gisteren werd ik me in gebed  bewust gemaakt  dat wanneer ik God in bepaalde zaken niet vertrouw ik in wezen  niet geloof wat Hij zegt. Maw wanneer ik zeg dat ik geloof dat God mij wil leiden door zijn geest, maar ik ga toch mijn eigen weg dan zeg  ik ahw dat wat ik zelf denk, waarvan ik rationeel overtuigd ben,  beter is dan wat God door  Zijn Geest  tot mij spreekt.

Het is belangrijk onze belemmerende overtuigingen , alles wat ons  van Hem vandaan houdt los te laten om te gaan ervaren wie God werkelijk is.

Dit kan dan volgens  mij in ieder geval twee dingen betekenen ten 1e dat ik geloof dat ik het beter weet dan God en daarmee zeg ik in wezen dat Gods woord onwaar is, of ten 2e zou het kunnen betekenen dat ik me niet laat leiden door  God maar door angst!  Ik sluit  de deur voor de waarheid uit angst voor wat Hij wil doen in mijn leven en daarmee zeg ik ahw dat wat God belooft te doen wel eens onwaar zou kunnen zijn.

God zelf wil ons bevrijden! Hij is vol blijdschap over jou! Hij ziet je! En Hij geniet enorm van je zoals je bent. Je zou voor de aardigheid Zefanja 3:17 eens moeten lezen.  Het is belangrijk onze belemmerende overtuigingen , alles wat ons  van Hem vandaan houdt los te laten om te gaan ervaren wie God werkelijk is.

Ik heb geen idee wat jij los moet laten om Hem werkelijk te volgen. Ik weet niet waarin jij gelooft, wat jij gelooft. Veel mensen  geloven meer in hun traditie, cultuur en wat ze door hun opvoeding van God gehoord hebben aangevuld met  hun persoonlijke ervaringen  dan wat God zelf zegt.  Jezus zegt echter dat niemand  tot de vader komt dan door Hem.

God is  een God die  actief in ons leven aanwezig wil zijn.

Is je geloof meer cultuur gericht , meer op de beleving, meer op de ervaring en wat we bij overlevering hebben gehoord dan op  wat God ons zelf te zeggen heeft?  Ik wil daarbij niet zeggen dat  alles wat je tot nu toe gedaan hebt om God te vinden fout is geweest en ook niet dat wat je ooit  hebt geleerd dat  dat niet goed is, maar ik probeer  te onderscheiden waar het op aan komt.  durven we  werkelijk onze gedachten te vernieuwen.  lees  romeinen 12:2 er maar eens op na.

God wil ons niet op de vingers tikken wanneer we fouten maken, al doet hij wat nodig is om ons bij hem te brengen. Hij kijkt niet  zomaar vanaf een wolk op ons neer om van daaruit af te wachten tot de dag komt om je te vermanen over al wat je verkeer hebt gedaan.  Dit is een beeld  die  we  misschien  hebben van God. misschien hebben we nog meer  beelden van God  die onwaar en  on-Bijbels zijn. God is  een God die  actief in ons leven aanwezig wil zijn.

Hij wil je helpen werkelijk je zelf te kunnen zijn

God wil in relatie met jou en mij leven en ons zeggen hoeveel hij van ons houdt.  Hij wil je helpen werkelijk je zelf te kunnen zijn, je met zijn kracht, wijsheid en liefde omhullen en je tonen  Hoe hij je werkelijk ziet. hij heeft jou specifiek op het oog. Lees Jeremia 29:11 maar eens

kiezen voor de wereld van het licht of voor de wereld van het duister?

love wins (2)

Vandaag las ik in een boek van Larry Crabb  over hoe een mensen leven  soms een bepaalde vlucht krijgt door bepaalde gebeurtenissen.  Ergens gaan er door bepaalde gebeurtenissen ook bepaalde deuren sluiten en misschien daardoor op bepaalde gebieden ook weer open. Hoe we daar mee omgaan is natuurlijk een keus die we  enerzijds zelf moeten maken, anderzijds overkomen ons  bepaalde zaken en  gaan ze zo een eigen leven leiden binnen  het leven van de mens. hoe valt het licht op ons leven is de vraag  die door mijn hoofd speelt.

Ik zal iets concreter zijn in mijn uitleg. Iemand heeft iets heftigs meegemaakt in zijn of haar leven. misbruik, overlijden van een dierbare, een tragedie… , zoals Crabb het stelt. maar ook andere gebeurtenissen zoals een goede financiële situatie, maar ook hoeveel vrienden dat je hebt of… eigenlijk alles wat een mens meemaakt. ieder gebeurtenis heeft natuurlijk een bepaalde impact op een mensenleven.  De vraag is wat doe je er mee? Hoe ga je daar mee om?

Nu kom ik  bij het boek van Rob Bell, Love Wins. Waarin hij zegt dat de keus die we daarin maken als het ware  de keus is hoe we omgaan met hemel en hel.  wanneer we als het ware onze slechte gebeurtenissen kunnen ombuigen tot iets goeds ( met behulp van God) dan zien we een stukje hemel. wanneer we  bijvoorbeeld veel geld hebben maar slechts met dat geld omgaan om onszelf te verijken en het niet werkelijk los kunnen laten en er dus zo vast  aan zitten ten koste van anderen die het eigenlijk nodig zijn, zitten we als het ware in onze eigen hel.

Hoewel ik m het boek van bell een mooi  boek is wat degelijk onderbouwt is, maar tegelijk is het de vraag of je bepaalde gebeurtenissen je inderdaad  de hemel doet ontmoeten. (God is hemel) of dat je door bepaalde gebeurtenissen juist de hel ontmoet.  Ik moet denken daan de gebeurtenissen in afrika. Enorme hongersnood. Brengt dit een mens dichterbij God of juist er verder vanaf.

Wellicht zullen er mensen zijn die dit als hel ervaren, anderen ontmoeten juist  echter God in de ontmoeting  omdat ze hem als  er g dichtbij ervaren.  Wat we hier ervaren is dat tekenend voor de toekomst ?  is hoe wij hier met onze boosheid of teleurstelling, ik gerichtheid omgaan bepalend voor ons doel na dit leven? bell beweert dat als het ware  dat er na de dood herstel zal zijn als we  dan nog zullen leren hoe we om moeten gaan met zaken. als we nog altijd op onszelf gericht zijn na de dood creëren we als het ware onze eigen hel. anderen die het goede nastreven bepalen als het ware  hun eigen hemel.

Ik geloof dat het koninkrijk van God nu al reeds gekomen is en dat ik daarin mag leven.  soms echter zie ik er ook even niks van en leef ik voornamelijk in mijn eigen leefwereld. Ik heb God en ik hoor bij hem, maar ik leef mijn leven en daardoor niet zozeer buiten het koninkrijk maar er vooral aan voorbij. Wanneer ik echter  bewust bezig ben met keuzes in mijn leven en ik probeer bewust  te leven zoals God dat wil ervaar ik ook een hoe dichtbij dat koninkrijk kan zijn.  ik zie dat dan in de dingen die gebeuren en de mensen om mij heen. 

Wanneer ik mij bewust afsluit van alles en iedereen, en dus ook van God dan leef ik in het donker en buiten de werkelijkheid van het koninkrijk. het kennen van god persoonlijk  is niet in eerste instantie de hemel op aarde, maar we mogen door Jezus wel bij het koninkrijk horen. We gaan  van het donker naar het licht. twee verschillende werelden. 

Wat nu wat  betreft Bel en alverzoening. Dit willen veel mensen graag horen en zien denk ik.  gelof ik dat hij werkelijk gelooft in oprechte bekering, ik geloof zelfs dat hij gelooft dat we Jezus lief zouden moeten hebben, maar  sommige mensen zijn zich dit niet  altijd goed bewust.  Ze maken een keus om oprecht te leven, ze gaan af op wat hun gevoel en verstand in geeft en bouwen hun leven op vanuit liefde , maar eten niet zo heel direct wie God is. bell geloof niet dat deze mensen dan verloren zijn. hij gelooft dat ze alleen de naam niet precies kennen, maar wel overtuigd zijn van hun eigen onvermogen(zonde). Bel zegt als het ware dat niet zozeer het zondaars gebed als zodanig nodig is maar hoe we omgaan met  de dingen in het leven .

wat Bel echter ook zegt is dat wanneer we dingen in dit leven niet duidelijk hebben we na de dood nog een kans zouden hebben. Hij beweert dat we ergens Gods liefde en uitwerking  op een bepaald moment moeten kunnen gaan accepteren als we Gods liefde leren kennen.  sommige mensen  zullen echter  toch liever kiezen voor  een bepaalde strategie die zichzelf boven de ander  blijft plaatsen of die zichzelf boven alles liefhebben dus als het ware  niet willen loslaten van zichzelf en God dienen. Die keus is er voor hen en dat zal dan hel zijn . ze zitten dan als het ware vast in hun eigen denken waaruit ze  uiteindelijk bevrijd zouden kunnen worden als ze hun eigen ideeën bereid zijn los te laten en geleerd hebben wie God is en wat zijn liefde betekent.

Zijn ideeën zijn mooie en zijn theorie  niet stuitend. Ik geloof net als hij dat Love Wins (liefde overwint) maar hoe en wanneer daar zal ik nog wat meer studie  aan wijden om tot  een persoonlijke conclusie te komen

onkruid zaaien?

wat je zaait….


Lezen Galaten 6:7-10

onkruidveel mensen denken dat ze   hun fouten en tekort komingen kunnen verstoppen zonder dat iemand er erg in heeft. ja,  Duh…. Wat we begraven zijn zaden. Zaden komen op en zullen vrucht dragen. Nu is het afhankelijk welke zaden we in de grond stoppen. Je zult oogsten wat je in de grond gestopt hebt.

Als we iemand iets hebben aangedaan zonder daarin Aktie te  ondernemen, zal het de kop opsteken en ons wellicht gaan overwoekeren. Het leven verstikken wat God in ons heeft gelegd. God heeft zoveel bijzonders in je gelegd. Hij heeft je zo lief dat hij je zijn geliefde noemt. Je vergelijkt met een schat, een parel en een licht. Wat willen we dat zichtbaar wordt in ons leven.

 aak willen we liever dat mensen iets zien wat we eigenlijk niet zijn. we willen ons beter voordoen dan we zijn. als we echter doen alsof we geen problemen hebben en zonde in ons leven niet bestaat. We doen in ieder geval alsof dat zo is, houden we alleen onszelf voor de gek en misschien een enkeling die of enorm naïef is ofl iets van je wil.

wanneer  we leugens verstoppen komt niet de waarheid  boven de grond. Wanneer we liegen zullen we moeten blijven liegen. Net zolang we op een gegeven moment wel moeten erkennen dat we fout zijn geweest , hoeveel schade is dan inmiddels aangericht in je leven of in het leven van anderen.  Er zal een moment moeten komen dat je erkent een leugenaar te zijn om datgene te vinden waarnaar je op zoek bent.

 we kunnen echter ook gewoon toegeven dat we normale mensen zijn. mensen die gewone fouten maken in het leven. Wanneer we God vertellen dat we fout zijn geweest en nog altijd , iedere dag fouten maken, zal Hij ons trouw zijn. Hij vergeeft ons en reinigt ons wanneer we oprecht gebroken zijn op het  gebied welke we bij Hem brengen.

Hij vergeeft en reinigt. Hij herstelt en bevrijd.

 

 

Heer U bent een redder, bevrijder, heelmaker, een geweldige Vader en Koning. Ik mag Uw kind zijn. een prins en Uw geliefd kindje. U wil me zien zoals ik ben, ookal ben ik nog zo fout in mijn leven, U houdt van mij, daar geniet ik zo enorm van Heer. Ik heb u lief, omdat U mij het eerst hebt liefgehad. amen

vergeving of… wachten op erkenning.

In de kerk word veel gesproken over vergeving. Een van de  mooiste zaken van de kerk is de vergeving die God mensen aanbied in Jezus christus.  We moeten echter niet lichtzinnig hier mee omgaan. Vergeving is niet iets wat je tussen neus en lippen door even uitspreekt of wat je  op drukke doordeweekse dag maar even besluit. Oprecht vergeven is iets geweldigs wanneer je de vergeving van god in je leven werkelijk hebt ontdekt weet je ook hoe bevrijdend het is.

bevrijding voor jezelf en de ander

Wanneer je nu iemand die jou iets heeft aangedaan vergeeft is dat een daad van bevrijding naar de ander, maar ook voor jezelf.  we maken immers op deze manier een eind aan de negatieve band tussen ons en degene die we niet langer willen aanklagen. Het maakt onszelf ook vrij zodat we niet langer bitter zullen zijn maar dat we beter zullen worden.  hoewel sommigen beweren dat het slechts een moment opname is en dat we slechts hoeven uitspreken dat we iemand vergeven, is het m.i.  een voortdurend proces. Die natuurlijk wel begint waar we het uitspreken.

Zo lang we niet werkelijk de vergeving uitgesproken hebben over onszelf of de ander zullen we blijven lopen met de zware last van wat er is gebeurt. wanneer we echter instemmen met het loslaten van onze last, zal er verandering optreden die wellicht niet overnacht komt, maar zullen we beter worden en bitterheid zal verdwijnen.

weg tot vrijheid

Vergeving is de weg tot vrijheid. Veelal wachten we op de een of andere vorm van erkenning. We zullen het helaas veelal niet ontvangen. Jezus christus heeft veel moeten lijden omwille van ons, maar de erkenning die Hij verdiende kreeg Hij niet. tenminste niet hier op aarde door ons mensen. wanneer wij vergeven is dat net zo. Wij zullen misschien nooit de erkenning krijgen van degene van wie dat verwachten of van wie we het hopen te krijgen, maar uiteindelijk is de grootste erkenning wanneer we God zullen ontmoeten.

Maar wat is het geweldig wanneer we los kunne laten wat ons dwars zit. soms kunnen we door bitterheid zo enorm vastgegroeid zijn  aan het verleden dat we niet meer in staat zijn om werkelijk in het heden te leven met anderen of onszelf. allerlei problematiek kan ons leven letterlijk verzieken. Zowel geestelijk als fysiek als in relaties.

de invloed op ons hele wezen

Gerard Feller stelt, in een artikel op Cip , dat het belangrijk is om God in je problemen te betrekken. God heeft de mens geschapen naar geest, ziel en lichaam. …God wil ons in zware omstandigheden helpen, maar ook leren ons leven met Hem te delen, op Hem te steunen en geloof te oefenen,” zegt Gerard. “We hebben ook grote verantwoordelijkheid omdat we een tempel van de Heilige Geest zijn. In de dagelijkse stress die we kunnen ervaren mogen we oog voor anderen krijgen. Er zijn veel zwakken in de samenleving, veel christenen die het moeilijk hebben. Vanuit onze identiteit in Christus mogen we hen helpen. Een goede gezondheid naar geest, ziel en lichaam, is een groot voorrecht…

Soms echter is vergeven zo enorm moeilijk dat we niet anders kunnen dan het over te geven aan God zelf. Wanneer de ander ons niet erkent dat ons iets is aangedaan kunnen we niet anders dan het overgeven. Vergeven is dan  het loslaten en het overgeven aan god. er zal dan een proces plaatsvinden ook in het hart van de ander waar wij zelf  weinig invloed op kunnen uitoefenen. We hebben het overgegeven , God heeft ons hart reeds bewerkt en God zal ook werken aan het hart van de ander.  een prachtige gedachte die werkelijkheid kan zijn in ons leven. wanneer we bereidt zijn onszelf lief te hebben en de ander evenzo.  Een scherp mes dat aan twee kanten snijd. Een mooie uiteenzetting over vergeving en overgave vindt je op de site van Dick Baarsen.

voor een mooi lied over vergeving klik je hier