Maand: mei 2012

Het hart van ons leven

Hebben we honger naar  een oprecht leven met God? dorsten we naar het uitreiken van Jezus liefde naar anderen?  laten we ons hart raken door Gods Geest om iets voor anderen te betekenen?   natuurlijk is dat  niet gemakkelijk, maar het is een opdracht die ons door de Heer Jezus  zelf gegeven is.  Jezus gaf alles om jou en mij bewust te maken van Gods oneindige liefde .  Hij gaf zijn  bloed om ons te reinigen. Hij gaf zijn leven en stond op uit de dood om ons nieuw leven te schenken door Zijn Geest.

Kunnen we dat in wezen werkelijk begrijpen? Ik geloof  niet dat we  werkelijk kunnen bevatten hoe dit in  elkaar steekt. Hoe  groot God is en wat Zijn liefde  echt totaal inhoudt.  Wat ik wel weet is dat Hij ons wil veranderen, vernieuwen. Een nieuw leven begint natuurlijk met een geboorte.

De dag dat we er voor kiezen om met Hem te leven is de dag van de geboorte. Wedergeboorte genoemd, maar  dat is het begin de rest is volgens veel gelovigen als je ze hoort heel eenvoudig.  ik hoor termen als: “je hoeft  alleen je maar over te geven aan Christus en je leven veranderd volkomen”.  Waar? Ja zeker, tenminste als jij er naar verlangt, maar of dit allemaal wel zo vanzelf gaat is de volgende vraag. Ik geloof het niet.

Onze eisen zijn veelal enorm hoog voor mensen die zich eventueel  proberen aan te sluiten bij ons, bij de kerk, bij de gemeenschap.

Het is misschien gemakkelijk om te zeggen dat je gelovig bent geworden, maar leven met Christus als onze Heer, is iets anders. Dat betekent  navolging en navolging houdt niet zo veel anders in dan dat we Hem willen navolgen in ons leven.  helaas zien we, als oprecht kritisch mag zijn,  daar veel te weinig van terug in de kerk van vandaag.  Wat zijn we  veelal aan het werk voor het koninkrijk van de kerk of die van ons zelf. zijn we ook daadwerkelijk bezig met Zijn Koninkrijk, het koninkrijk van God?

Het koninkrijk van God vinden we bij de weduwen en wezen, bij gevangen en de armen, de mensen van de straat, mensen die het allemaal niet zo goed voor elkaar hebben in het leven.  onze houding is vaak ronduit belabberd naar degene toe die God zo enorm lief heeft. Onze manier van doen  is dat we juist die groep  weren of niet goed met ze om gaan. deze mensen hebben God zo enorm nodig.  Wij hebben echter vaak nogal wat verwachtingen van mensen. ze moeten netjes zijn en net zo doen als wij dat doen. niet buiten de boot vallen qua gedrag.  Bovendien mogen ze geen zondige praktijken meer  doen. zijn wij in wezen zoveel anders? Waar komen wij vandaan? Wat ons kruis?

Onze eisen zijn veelal enorm hoog voor mensen die zich eventueel  proberen aan te sluiten bij ons, bij de kerk, bij de gemeenschap.  God heeft  ruimte, maar wij gooien veelal de deur voor hun neus dicht. Ik geloof dat we de plank totaal misslaan als we deze mensen weren. Als we geen oog meer voor deze mensen hebben.  zijn het niet die mensen die Jezus juist op het oog had?  de armen en de verlorenen?  In hoeverre zijn wij veranderd ? ik geloof dat we graag wat van ons af zien om onze eigen  fouten en gebreken  minder te doen opvallen. In wezen zijn we  witgekalkte graven als we zo reageren.  Misschien denkt u dat u het beter doet, maar geloof me , we  willen wel het goede doen misschien, maar het  goede doen dat kunnen we niet.

Ik geloof dat we ons veel gemakkelijker laten leiden door de emotie dan door de Heilige Geest van God.

Ik geloof dat we ons zelf vaak door de emotie laten leiden.  We durven ons nauwelijks met  mensen in te laten die  andere zaken op het oog hebben als waar we  als gemeente voor staan.  We kijken eerst om ons  heen om daadwerkelijk contact te maken met de mens. Wie ontmoeten we nu nog werkelijk? Wie kennen we nu werkelijk? Wiens hart zien we nu nog werkelijk zoals hij is?  wie durft zijn hart werkelijk te laten zien?

ik geloof echter om werkelijk gemeente te zijn  is het van belang om het hart weer te laten spreken. Ik geloof dat God het hart is van ons ware leven.  zonder God zijn we in wezen dood.  Met Hem mogen we door Christus weten te leven, maar durven we ons leven te delen? Durven we werkelijk voor  diegene te leven die ons zo enorm nodig heeft?

Ik geloof dat we ons veel gemakkelijker laten leiden door de emotie dan door de Heilige Geest van God.   wanneer we echter leren om niet  de emotie de ruimte te geven in de eerste plaats, maar het lef hebben om uit te spreken wat onze emoties zijn en te zeggen wat we werkelijk zouden willen zeggen waar dat nodig is, dan zullen er bijzondere dingen gebeuren. Wonderen zelfs. Wanneer we Gods woord verkondigen  vanuit ons hart, ons leven, vanuit onze oprechte gevoelens en gedachten ,we werkelijk in staat zullen zijn om te ontmoeten. God, de ander, maar ook onszelf.

amen?

Van onbewust naar bewuste keuzes maken

om te veranderen is er moed nodig.  Veranderen is immers niet gemakkelijk.    We willen ergens  wel een ander leven, maar opgeven van datgene waar we  aan gewend zijn is lastig.  We zien het terug wanneer iemand bijvoorbeeld probeert te stoppen met roken.  Iemand begint vol goede moet, maar na twee weken is een groot deel van de stoppers al  weer begonnen. Het vergt behalve moed  volgens veel mensen vooral doorzettingsvermogen.  Natuurlijk geloof ik  doorzettingsvermogen. Een beetje doorzettingsvermogen kan geen kwaad wanneer je wil veranderen, maar doorzettingsvermogen veranderen je niet.

het betekent in wezen dus dat we niet zomaar kunnen veranderen. we kunnen heel rigoureus dingen in ons leven veranderen. grote keuzes maken in ons leven. we gaan het huis en gaan trouwen bijvoorbeeld. we nemen de stap om iets bijzonders te ondernemen zoals een vakantie.  Allemaal zaken die we heel bewust doen in ons leven.

echter veelal zitten we niet vast aan de zaken die we graag willen , maar vaak aan de zaken die we eerst misschien heel graag wilden, maar waar we nu een probleem mee hebben . of zaken waar we überhaupt een probleem mee hebben en  misschien zelfs niet eens meer  weten hoe we er ooit  aan vast zijn komen te zitten in ons leven.

veel van de dingen in  ons leven doen we onbewust.  We denken er niet over na.  We doen het gewoon. We  starten de auto rijden weg. Wanneer je er over nadenkt is het  belachelijk hoeveel handelingen je in wezen doet en ook het verkeer nog in de gaten kunt houden en de borden kunt  zien, etc…  we doen het onbewust. Ook als we aan het werk zijn doen we veel van de dingen onbewust.

Een timmerman grijpt zonder er bij na te denken  naar spijker in zijn schort, hij hamert er  hard op los en je ziet dat hoe behendiger hij is hoe minder vaak hij op zijn vingers slaat. Hoe is het mogelijk, hij denkt er niet werkelijk meer over na of de spijker wel echt geraakt wordt of niet. in gedachten is hij al weer  bezig met de andere spijker. We  doen dingen veelal onbewust. De dingen die we bewust  doen zijn de dingen die we  bewust kiezen. Waar we mee bezig  zijn . waar we stappen in zetten.  Actief in zijn over na moeten denken.

Men zegt dat we 95 % van wat we doen onbewust handelen kunnen noemen en 5  % bewust handelen.  Jezus  verlangt er naar dat we andere mensen zijn. niet gedreven door het onbewuste, maar  gedreven door oprechte keuzes.  Dat we mensen zijn die  bewust nadenken over dingen in hun persoonlijk leven.  kunnen we nu van 95% onbewust naar  hetzelfde percentage bewust  groeien?  Nee. Wat we wel kunne doen is bewust bezig zijn met keuzes te maken in ons leven. keuzes maken om anders te leven. te doen waarvoor God ons geroepen heeft.

Dit is niet zo eenvoudig als dat ik dit uitspreek.  Oefening baart kunst, vandaar dat ik ook zeg dat uithoudingsvermogen wel meespeelt, maar tegelijk zijn het de  keuzes die we  bereid zijn te maken om voor God te leven die ons leven werkelijk veranderen.  wanneer we ontdekken dat God het beste met ons voor heeft, dit gaan geloven en  zien dat God iets bijzonders in ons  persoonlijk heeft gelegd, dan kunnen we op zoek gaan naar enorme veranderingen.  Wanneer we ontdekken wat de droom is voor ons  leven, kunnen we leren om  actie te ondernemen om het uiteindelijk ook te kunnen bereiken.  Niet op eigen kracht, maar met geduld en bewust te worden van wie God is in ons leven

vrijheid ervaren

Vrijheid in christus ervaren is  een term die we regelmatig horen in christelijke kringen.  wat  houdt nu deze vrijheid in. Wat betekent het nu om werklelijk vrij te zijn, vrijheid te ervaren in je persoonlijk leven?

Als we nog zaken  te doen hebben voor een werkgever zijn we niet vrij. Zelfs als de dag er op zit, blijven er soms dingen liggen die misschien wel even kunnen wachten, maar de volgende dag moeten we er weer mee aan de slag.  We zien dat  voor de vakanties vaak een hele hoop afgemakt moet worden alsof er na de vakantie geen dagen meer zouden komen.  maar dan hebben we ook  een tijdlang werkelijk vrij van ons werk als het goed is. als er zaken blijven liggen kan het zijn dat we niet werkelijk kunnen genieten van de vakantie.  Niet echt los van ons werk, niet vrij dus.

Ik maak zo maar even een voorbeeldje van hoe we onvrij zouden kunnen zijn.  zo kunnen we ook onvrij zijn wanneer we in ons leven zaken niet werkelijk oplossen. Wanneer we  rondlopen met schuldgevoelens of  zaken die we nooit echt hebben uitgesproken zijn we in wezen nooit echt vrij.  We kunnen zelfs iedere zondag naar de kerk gaan, maar in ons achterhoofd is altijd die gedachte van ik heb nog iets goed te maken.  of als iemand ons iet s heeft aangedaan wat ons enorm heeft  beschadigd kan het zijn dat we daar telkens op terug  grijpen  en dus onvrij  omdat we bezig blijven met  het feit dat de ander ooit naar ons toe zou moeten komen om ons recht te verschaffen.

Wanneer we echter leren om  vergeving te vragen aan de ander die we iets hebben aangedaan kunnen we  werkelijk vrij zijn. wanneer dingen uitgesproken zijn en er niets meer  zit wat ons aanklaagt  kunnen we werkelijk vrij zijn.  wanneer iemand ons iets heeft aangedaan, hebben we zelf niet in de hand  dart die ander ons benaderd om daarin vrij te worden. toch kunnen we werkelijk vrij zijn door die ander te vergeven. dit maakt ons vrij. Dit is een  proces welke  we in gang  zetten door  het aan God te geven. het  (o)vergeven!

Vergeving vragen en geven aan hen die we iets hebben aangedaan of die ons iets hebben aangedaan geeft werkelijke vrede en vrijheid. Vrijheid in Christus.  We hoeven dit natuurlijk niet te doen.  we kunnen dit natuurlijk ons levenlang met ons meedragen en nooit werkelijk vrij zijn in hoe we ons gedragen in wat we zeggen en doen, dat is  onze keus, maar we mogen weten dat Jezus voor ons de prijs betaald heeft. We  mogen vrij zijn wanneer we in Hem geloven.  een nieuwe vrijheid als we doen wat Hij ons zegt.

We kunnen ons leven geven voor onze vrienden, maar zijn we ook bereid hen die ons iets hebben aangedaan  te vergeven? zijn we bereid offers te brengen en vergeving te vragen aan hen die we iets verschuldigd zijn?  dat is pas ware vrijheid. Christus woord in ons laten werken. Doen wat hij ons zegt. Geloven dat Hij de weg, de waarheid en het leven is. leven in vrijheid.

Durven we werkelijk te leven? of leven we het leven van de wereld met de dood op onze nek?  Ik bedoel kunnen anderen  de vrijheid van Christus  proeven in hoe wij in het leven staan?  Misschien is je leven op de één of ander e manier ernstig beschadigd geraakt. Misschien  heb je dingen fout gedaan in je leven. misschien heb je verkeerde keuzes gemaakt in je leven, maar  ben je bereid  te kiezen om in vrijheid te leven.

Natuurlijk kunnen we  net doen of er niks aan de hand is. veel mensen leven op die manier, maar durf je werkelijk de vrijheid van Christus te omarmen en toe te laten?  Dan zal  er verandering zijn in hoe je je gedraagt. In hoe je er uit ziet zelfs in wat je zegt en kun je in vrijheid spreken.   Wanneer we Jezus leven in ons leven toepassen , wanneer we werkelijk  gaan leven In Gods woord door de Geest in ons leven laten ademen, toelaten in ons  leven dan  mogen we de vrijheid van Christus ervaren in ons leven.  een overwinningsleven met  God uitademen. Vergeving is in wezen werkelijk de vrijheid van Christus ervaren omdat we bereid zijn aan ons zelf te sterven en de ander en God  boven onszelf stellen. dat  is werkelijk ontmoeten.

wat geloof je?

Veel van wat  we in ons leven doen is  een afspiegeling van ons  zelf, van onze ervaringen,  overtuigingen. Wanneer we echter spreken over ons geloof dan gaat het in wezen niet om  onze ervaringen en overtuigingen maar om wie  we zijn in Christus.  Anders omschreven zou ik het zo kunnen formuleren: je bent niet de put waarin je je bevindt. De put is slechts de plek, maar het draait  om jou!

Geloof op zich is niets.

Wat is geloof?  Geloof op zich is niets. Er zijn veel zaken waarin we geloven.  veel zaken die ons niks brengen of ooit hebben gebracht en die ons ook nooit iets zullen brengen of in ieder geval iet dat wat we geloven.   sterker nog veel dingen die we geloven zijn juist belemmerende overtuigingen die ons  van God verwijderd houden ook al geloven we dat niet.

Gisteren werd ik me in gebed  bewust gemaakt  dat wanneer ik God in bepaalde zaken niet vertrouw ik in wezen  niet geloof wat Hij zegt. Maw wanneer ik zeg dat ik geloof dat God mij wil leiden door zijn geest, maar ik ga toch mijn eigen weg dan zeg  ik ahw dat wat ik zelf denk, waarvan ik rationeel overtuigd ben,  beter is dan wat God door  Zijn Geest  tot mij spreekt.

Het is belangrijk onze belemmerende overtuigingen , alles wat ons  van Hem vandaan houdt los te laten om te gaan ervaren wie God werkelijk is.

Dit kan dan volgens  mij in ieder geval twee dingen betekenen ten 1e dat ik geloof dat ik het beter weet dan God en daarmee zeg ik in wezen dat Gods woord onwaar is, of ten 2e zou het kunnen betekenen dat ik me niet laat leiden door  God maar door angst!  Ik sluit  de deur voor de waarheid uit angst voor wat Hij wil doen in mijn leven en daarmee zeg ik ahw dat wat God belooft te doen wel eens onwaar zou kunnen zijn.

God zelf wil ons bevrijden! Hij is vol blijdschap over jou! Hij ziet je! En Hij geniet enorm van je zoals je bent. Je zou voor de aardigheid Zefanja 3:17 eens moeten lezen.  Het is belangrijk onze belemmerende overtuigingen , alles wat ons  van Hem vandaan houdt los te laten om te gaan ervaren wie God werkelijk is.

Ik heb geen idee wat jij los moet laten om Hem werkelijk te volgen. Ik weet niet waarin jij gelooft, wat jij gelooft. Veel mensen  geloven meer in hun traditie, cultuur en wat ze door hun opvoeding van God gehoord hebben aangevuld met  hun persoonlijke ervaringen  dan wat God zelf zegt.  Jezus zegt echter dat niemand  tot de vader komt dan door Hem.

God is  een God die  actief in ons leven aanwezig wil zijn.

Is je geloof meer cultuur gericht , meer op de beleving, meer op de ervaring en wat we bij overlevering hebben gehoord dan op  wat God ons zelf te zeggen heeft?  Ik wil daarbij niet zeggen dat  alles wat je tot nu toe gedaan hebt om God te vinden fout is geweest en ook niet dat wat je ooit  hebt geleerd dat  dat niet goed is, maar ik probeer  te onderscheiden waar het op aan komt.  durven we  werkelijk onze gedachten te vernieuwen.  lees  romeinen 12:2 er maar eens op na.

God wil ons niet op de vingers tikken wanneer we fouten maken, al doet hij wat nodig is om ons bij hem te brengen. Hij kijkt niet  zomaar vanaf een wolk op ons neer om van daaruit af te wachten tot de dag komt om je te vermanen over al wat je verkeer hebt gedaan.  Dit is een beeld  die  we  misschien  hebben van God. misschien hebben we nog meer  beelden van God  die onwaar en  on-Bijbels zijn. God is  een God die  actief in ons leven aanwezig wil zijn.

Hij wil je helpen werkelijk je zelf te kunnen zijn

God wil in relatie met jou en mij leven en ons zeggen hoeveel hij van ons houdt.  Hij wil je helpen werkelijk je zelf te kunnen zijn, je met zijn kracht, wijsheid en liefde omhullen en je tonen  Hoe hij je werkelijk ziet. hij heeft jou specifiek op het oog. Lees Jeremia 29:11 maar eens

bericht van God

Veel mensen vragen zich af wat Gods wil is voor hun  leven.  waar leef ik voor?  Wat is het doel van mijn bestaan? Hoe kom ik er achter wat God van me vraagt?  Wat is mijn persoonlijke roeping?

Gods plan voor jou leven ligt niet verstop in allerlei emotionele gevoelens.

De bijbel zegt   in ieder geval dat we de weg van liefde moeten gaan zoals Jezus die gegaan is voor ons.  We moeten ons bewust zijn welke weg we willen bewandelen. Is dat Gods weg of onze eigen weg.  Lees Efeze 5:1-15 maar eens.  Het is goed ons te laten leiden door de Heilige Geest en niet door onze eigen  verlangens en gedachten.  zoek er naar om Gods wil te doen.

Dart betekent dat we ons niet moeten laten leiden door  onze gevoelens.  Ik hoor gelovige mensen soms zeggen dat ze het gevoel hebben dat God hen  hier of daar  roept, maar gevoel is iets wat ons enorm kan bedriegen.  Gods plan voor jou leven ligt niet verstop in allerlei emotionele gevoelens.  Gods plan voor jou persoonlijke leven is gewoon heel praktisch gericht.  Hij wil gewoon dat je het goede gaat doen en er naar verlangt God  te dienen in de dingen van elke dag.  soms zijn de gevoelens niet zo heel bijzonder of mystiek te noemen, misschien zelfs  een beetje saai zelfs en op ander e momenten dan ervaren we juist Gods aanwezigheid, maar  wanneer we Gods aanwezigheid niet  altijd ervaren  wanneer we de gewonen dingen doen zegt niet zoveel over of we in zijn wil wandelen al dan niet.

God is niet in de drukte van alle dag

Ook kunnen we niet het doel van God vinden in het doen van allerlei systemen.  We kunne bidden wat we willen en gebed helpt om Gods wil voor ons leven te vinden, maar tegelijk moet het niet zo zijn dat we niet meer normaal kunne functioneren in deze wereld omdat we zo bezig zijn met Hem op een ongezonde manier.  we moeten niet zij n als de farizeeërs die op alle hoeken  van de straten stonden te bidden, maar gewoon  tijd nemen met God en in relatie met hem leven. sommige mensen hebben  hun hele leven in wezen al uitgestippeld van zo  moeten ze God dienen in hun leven . ze staan in de morgen op en doen een uur of twee stille tijd en werken voor de Heer in de kerk en daarnaast  doen ze  de dagelijkse rituelen. God is daarin niet .

God is niet in de drukte van alle dag, niet in de  hoeveelheid van het werk wat we doen, God is in de stilte te vinden. Daar waar we hem zoeken om bij Hem te zijn. God is er in de vrienden om ons heen en  in de dingen die we bewust  voor Hem doen vanuit  passie en liefde voor Hem.  God is zoveel meer geïnteresseerd in wie zijn in relatie met hem dan in wat we voor Hem doen.

 Gods systeem is veel eenvoudiger dan wat veel geleerde theologen ons willen doen geloven. 

Wereldse systemen kunnen ons zo enorm vastzetten in ons denken in wie we zijn en wat we ervaren.  Gods systeem is veel eenvoudiger dan wat veel geleerde theologen ons willen doen geloven.  namelijk Hem lief hebben boven alles en de naaste als onszelf. hoe simpel is dat?  niet de uitvoering maar wel het systeem.  Natuurlijk is dat wat God bedacht en gemaakt heeft meer dan ingenieus te noemen en groots, maar God weet dat wij dat niet kunnen bevatten.

God wil dat we hem kennen, Hij is er voor ons en als we met Hem leven  zullen we  ook door Hem geleid worden in wat we doen.  wanneer we met  in gesprek zijn, in relaties staan zal er iets  gebeuren in de relaties die we hebben en onderhouden in de dingen die we doen  in wat we nodig hebben. alles zal  op zijn plek vallen wanneer we God toelaten zich met ons leven te bemoeien.

lees ook dit  van Rick Warren

er is nog zoveel te leren

aardig blijven doen dat is wat ik wil leren

Aardig blijven doen ook als  mensen niet echt aardig naar mij zijn

Iets wat  ik zeker wil  proberen

maar dat is niet gemakkelijk dat is zeker

laten we het anders doen

een opbouwer  zijn in plaats van een afbreker

een hug en een zoen

gewoon omdat we  weten

dat we zo het tij kunnen keren

en we beseffen dat we zo vaak zelf van ons af  hebben gebeten

er is nog zo veel hebben te leren

dat hoef ik vast niet uit te leggen

maar wat zijn woorden zonder het ook te doen

er is nog zoveel  te zeggen ….

met een hug en een zoen.

 

over verwachtingen en gebroken dromen

Wat kan het leven vol tegenstellingen zitten.  de ene dag zijn we  blij met de geboorte van een kind en de andere dag  verdrietig  omdat we iemand hebben verloren waar we enorm van hebben gehouden.  de ene dag zitten we op de berg en de andere dag  in het dal.  We hebben een goede  baan die we met plezier doen en de andere dag zitten we thuis omdat  onze baas failliet is gegaan. De ene dag zijn denken we nog aan hoe we zijn getrouwd met wat we dachten dat de liefde van ons leven was en een andere dag  tekenen we de papieren om uit elkaar te gaan en moet de boel verdeeld worden.  we hebben allerlei verwachtingen en dromen die gebroken zijn.  soms zijn we blij, maar soms overheerst in ons leven de teleurstelling van het moeten loslaten, van het verlies, we rouwen om wat we niet hebben gehaald of bereikt.

de ene dag zitten we op de berg en de andere dag  in het dal.

Het lijkt soms of het leven uit niets anders bestaat uit  volheid  of leegte, we zijn of gelukkig of we zijn teleurgesteld.  En het lijkt net of het een het ander totaal uitsluit. Wanneer we echter geloven en God in ons leven  durven toelaten in ons leven zien we dat de vervulling van onze diepste verlangens vaak daar beginnen waar we  gebroken zijn en leeg.

Het kan ook  iet anders dan dat wanneer we totaal gebroken zijn we  opnieuw gebouwd kunnen worden. wanneer we helemaal leeg zijn kunnen we opnieuw gevuld worden. wanneer we onder zijn kunnen we pas weer naar boven .  Gods volheid begint  daar waar we zijn kleed kunnen raken.  we zijn helemaal klein geworden  we weten niet meer waar te zoeken, maar wat we wel weten is dat ergens  hoop is en  we zoeken en proberen en dan… opeens is daar God in Jezus Christus en we  weten het meten. Hij is het, bij hem moeten we zijn. niet een  hoog persoon die ons precies verteld wat we moeten doen , hoe we dingen moeten zeggen,maar die gewoon  zich naast ons neerbuigt.  En ons  vraagt wie we zijn , waar onze verlangens liggen en begrijpt wat we nodig hebben omdat hij ons kent, onze omstandigheden ziet en weet wat er zich in ons afspeelt.  Die in alle ellende die we  ervaren hoop geeft door te zeggen dat hij van ons houdt.  Die ons de voeten wast in plaats van de oren. Die ons zegent en vraagt hou je nog van me, houdt je werkelijk van Me, houdt je echt van MIJ.

In God zijn  de tegenstelling  groter dan ooit.

Jezus gaf zich helemaal voor ons. Zijn hele leven. zijn hebben houden en dat was heel wat. Hij is immers de Zoon van God. Hij kwam  bij de Vader vandaan waar Hij alles had en gaf dit op voor ons. Hij is neer gekomen om weer op te kunnen varen. Hij is  klein geworden om groot te kunnen zijn. hij heeft pijn geleden om te kunne laten zien wat echte liefde is.  Hij is gestorven en  weer opgestaan.  er is geen naam  dan de Naam van Jezus.  In God zijn  de tegenstelling  groter dan ooit.  Sterven aan jezelf is Leven voor  altijd met Hem.  is het niet geweldig dat  te mogen ervaren , te zien, te weten ?

O mijn God, Ik heb u lief! Zo lief. U heeft me hoop gegeven waar mijn leven hopeloos leek te zijn.  Hij maakt  blinden ziende en wie gevangen zat wordt weer vrij, wie arm  is wordt rijk. Wie moe is geeft hij rust . de laatste zal de eerste zijn. dat is het geweldige van Gods koninkrijk.  God is geweldig!

.

lees ook Henri Nouwen nieuwsbrief over dit onderwerp.

oh lord won’t You buy me a Mercedes Benz?

Je kent de titel van dit lied vast wel.  een nummer van Janis joplin.  We willen van alles. we zijn verwend. We  hebben allerlei rechten zeggen we, denken we.  We willen dit en we willen dat.  God is een God van overvloed, maar tegelijk denken we  dat wat wij hebben  soms nog niet genoeg is.

Ben ik sceptisch?  Ben ik kritisch? Ja! Tegelijk spreek ik over  mij zelf. Wat zijn we ontevreden mensen soms. We vergelijken ons altijd met  mensen die  nog meer hebben als wij en we willen dat ook.   we willen dat wat anderen hebben.

Misschien stel ik het te scherp hoor.  Ik denk  bij mijzelf heus niet elk moment dat ik datgene wil wat  jij hebt, maar tegelijk denken we soms dat we  b3paalde zaken werkelijk nodig hebben.  we  moeten een telefoon en het liefst ook nog  een waar je mee kunt internetten.  We willen televisie, maar dan wel een flatscreen met een doorsnee van een meter. We willen een auto, maar tegelijk moeten we er ook een voor de vrouw bij hebben om de boodschappen te kunnen doen. en als we er een hebben moet hij ook nog eens groter en groter. Een Mercedes benz.

God is ene God van overvloed zei ik al. Toch klagen we soms als het joodse volk in de woestijn.  Ze waren jarenlang als slaven behandeld in Egypte en God had en bevrijd uit dat land en hen een belofte gedaan  hen naar een  nieuw land te brengen. Hij zelf was  zichtbaar in hun midden en nog  liepen ze te klagen over wat ze  niet hadden. ze wilden de komkommers van Egypte. God  zegende hen overvloedig hun klederen sleten niet, ze hadden elke dag te  eten en te drinken. Ze hadden elkaar en Hij was er zelf en beschermde hen voor zowel de hitte van de zon en de kou van de nacht.

God is niet zuinig. In tegendeel. Ik geloof dat  wij  juist verwende  mensen zijn.  juist hier in het westen willen we  meer en meer en wanneer we  het niet ontvangen geven we God de schuld. Waarom dit en waarom dat.  ik geloof  dat wij door onze  hebberige houding zo enorm veel missen van Gods overvloed.  Een soort van door de bomen het bos niet meer zien. we zien door de weelde  onze rijkdom niet meer.

Jezus leert ons dat we  juist door  te geven , te delen, we  rijk zullen zijn.  hier gaat het niet om  het materiële, maar om wat we  nodig hebben om werkelijk te leven.  God geeft ons niet  mondjes maat genoeg, maar vult ons met meer dan waar we recht op hebben.  Hij vult onze manden met meer brood  en vius  dan we  op kunne eten of  kunnen delen.  Hij geeft ons Manna  als we honger hebben, geeft ons water uit een rots als we dorstig zijn om het in mozestermen te zeggen.

God is goed, maar we kunnen pas werkelijk van Gods goedheid genieten wanneer we ook daadwerkelijk God lief hebben. als we  begrijpen wat hij voor ons doet. Dat hij alles voor ons gegeven heeft. Dat hij zijn leven  heeft gegeven toto de dood.  Dat hij zijn hemelse rijkdom heeft opgegeven om er voor jou en mij te zijn in de meest nederige positie.

Wanneer we zeggen dat we  God zullen geloven als hij ons geeft wat we willen dan gaan we voorbij aan de liefde. Dan  ontstaat er een afstand die  gecreëerd word door  ons eigen tekortkomen. We  zeggen dan min of meer dat wij zelf weten wat goed voor ons is  en dat wij voor ons leven bepalen wat we nodig hebben. dat wij weten hoe het zou moeten. hiermee zeggen we eigenlijk dat God zich aan ons moet onderwerpen en staat God niet bovenaan of de naaste  maar wij zelf.

Willen we God werkelijk in ons leven ervaren, dan zullen we los moeten laten wat we zelf  zien als waarheid. we zullen veranderd moeten worden in ons denken. Vernieuwd. Een andere manier van denken. Ons denken  heeft ons niets gebracht, maar wanneer we weten en ervaren wie God in ons leven  is en wil zijn wil hij ons overvloedig zegenen, maar dit betekent dat we Hem op de eerste plaats moeten zetten en de naaste als onszelf. dat betekent dat we  niet anders kunnen dan te delen. Immers als we de naaste lief hebben als onszelf  zijn er altijd mensen die minder hebben dan wij.

Delen we met hen?  Dan pas  zullen we Gods rijkdom ervaren.  God geeft ons leven in overvloed als we Zijn leven met anderen delen zoals Hij zijn leven In Jezus met ons gedeeld heeft. Hij noemde zijn discipelen vrienden.  ben jij  een vriend van God?   dan pas ben je rijk.  Dan mogen we leven ervaren in overvloed.  Wat heb je aan al het geld van e wereld zonder dat je liefde in je leven kent? Wat heb je aan geld en goed als je dorst naar levend water?

In de woestijn zien we dat God het volk wil leren om tevreden te zijn met genoeg.  Wanneer ze te veel manna  nemen dan rot het weg. Wanneer we meer nemen dan we nodig hebben  stelen we dan ook niet van de ander?  er zijn zo enorm veel mensen die honger hebben. Mensen die het  slechter hebben dan wij .  wie geef jij te eten? Onderdak?  Met wie deel jij je leven?  wat jij probeert te claimen als  de jouwe zal uiteindelijk verrotten in je handen. Je ziet niet eens meer hoeveel het waard is.  je ziet  het even als een zegen misschien als je een mooie  Mercedes krijgt of een  kast van een huis, maart het duurt niet lang of je bent het gewend. Je ziet het als normaal.

Eigenlijk op het moment dat je het bezit is een Mercedes of een kast van een huis eigenlijk al niet meer  vervullend.  Sterker nog het doet je  slechts verlangen naar  een nog groter model.  Naar meer van hetzelfde  met de verwachting dat  het je zal geven wat je  verlangt, maar het brengt je juist verder weg van dat wat je eigenlijk verlangt. je wil aandacht en liefde. Geborgenheid en vriendschap, communiceren en relatie, open zijn , jezelf  zijn, gewoon een  stuk erkenning van wie je bent.  dat is rijkdom.  God is rijkdom. Hem te kennen is heerlijk.  Niet gemakkelijk maar wel vervullend.

Neem de tijd om te luisteren

Wat is het vreemd hoe zaken  soms lopen.  Iemand die ik van vroeger ken zei eens toen ik hem vroeg hoe laat het was. ” ik heb een horloge, maar God heeft de tijd”.  het vreemde is dat wij soms  al zo druk zijn met van alles en nog wat  van God te verwachten en dat we daarvoor ook tijd hebben uitgetrokken en dan afwachten wat Hij ons te zeggen heeft.  Helaas  werkt dit niet altijd zo.  Ik zeg helaas, omdat wij dat dan vooral zien als helaas, maar tegelijk mogen we leren dat God in controle is.

” ik heb een horloge, maar God heeft de tijd”.

Ik ben vandaag  opgelopen tegen het feit dat we soms een vreemd gevoel kunnen hebben en niet goed weten wat er mee te doen. we bidden voor  bepaalde zaken, doorbraken, inzichten en tegelijk krijgen we soms allerlei gevoelens en ook gedachten en ontmoetingen die  ergens iets raken wat we ( nog ) niet helemaal thuis kunnen brengen.

Net mailtje gehad waarin ik wel weer eens heel hard de vaart er in probeer te houden en me bewust geworden dat niet iedereen mijn snelheid kan bijbenen.  Ik ben een rationeel gevoelsmens. Is dit een contradictie? Ik denk het niet. ik ervaar iets en vraag me af waar dit vandaan komt.  ik geloof immers dat God door  de Heilige Geest mij dingen probeert duidelijk te maken.  ik weet  uit ervaring dat  er dan vaak meerdere dingen tegelijk gebeuren. Niet op dat moment, maar ik geloof dat dingen die in het geestelijke plaatsvinden  een hele andere uitwerking hebben dan  gewone rationele keuze of  emotionele keuzes.  Gods Woord snijdt gewoon aan meerdere kanten tegelijk.

we willen geen softies genoemd worden

Ik heb gemerkt dat een bepaald gevoel echter ook een bepaalde weerstand kan oproepen. Soms om iets niet te doen. je voelt aan alles dat  je het niet moet doen, maar soms ook omdat je niet weet wat je te wachten staat.  Je wil  op bepaalde zaken af gaan, maar loopt dan aan tegen eigen onvermogen,  of hoe iemand in elkaar zit. de vraag is  niet zozeer of  iemand nu wel of niet geschikt is wat mij betreft, maar  werkt God door iemand heen.  Ik  geloof dat God met een kromme stok  rechte slagen kan maken. alhoewel die stok wat mij betreft niet de meest  mooie term is.

God is niet  een God van slaan, maar tegelijk is God ook niet soft te noemen.  Ik geloof dat  daarin wij als gelovigen nog wel het een en ander te leren hebben.  we willen geen softies genoemd worden  wanneer we zeggen dat de Geest ons iets duidelijk maakt en  gaan we soms direct interpreteren wat God  ons zegt. Wat God ons in alle duidelijkheid zegt vullen we aan met interpretaties van de rest. Hiermee lopen we God soms voor de voeten.  Ja, Ik ook soms.

Tegelijk kunnen we soms  zo enorm stellig en vast zitten in onze eigen overtuigingen, onze eigen waarheden dat we niet meer  zien of iets nu werkelijk  van God is. we  gaan denken dat onze gedachten van God zijn en dat bepaalde gevoelens  van God komen.   de vraag is nu  durven we man of vrouw genoeg zijn en af te wachten in situaties  wanneer we  zaken niet  helder hebben . durven  we de tijd te nemen?  aan de andere kant is het  de vraag durven we  ook stappen te nemen om  te doen wat gedaan moet worden ook als we het hele plaatje nog niet duidelijk hebben.

“ik lijk wel gek om dat te doen”.

Afgelopen week  is me duidelijk geworden dat God mij hier  wel  een leermoment in heeft  gegeven.   stel je zit aan het strand . de winter is voorbij , maar het water is nog steeds enorm koud. God zegt je dat je  je schoenen  uit moet doen en  je sokken om in het water te lopen. Zou je het doen?  ik denk dat veel mensen zich zouden afvragen waar het goed voorzou zijn.  de gedachte zal vaak zoiets zijn van : “ik lijk wel gek om dat te doen”. en er zijn ook nog allemaal mensen die  er iets van zouden kunne zeggen. Wat doe je?

God heeft mij duidelijk gemaakt dat wanneer we het doen Hij zulke stappen zegent. Gewoon  doen wat Hij zegt ook als je de antwoorden nog niet helder hebt.  Een stuk gehoorzaamheid. Aan de andere kant  is het soms ook verstandig om  duidelijkheid als het  anderen betreft.  We willen immers niet iemand beschadigen. Ik geloof dat we moeten leren persoonlijk te vertrouwen op Gods stem in ons persoonlijk leven. God kan spreken  door een ezel heen en ons iets geven uit een vis, maar  tegelijk  doet God de dingen vaak  op een hele normale manier .  gewoon door de omgang met anderen.

vanuit relatie en  communicatie ontstaan de mooiste wonderen. 

vanuit relatie en  communicatie ontstaan de mooiste wonderen.  Mensen die herstel vinden van  hun oude wonden. Mensen die iets van God ervaren door jouw  persoonlijke openheid, mensen die eenzaam zijn en ontdekken dat ze geliefd zijn door  anderen.  ik merk dat ik geen antwoorden geef in deze blog vandaag, maar  ik hoop dat er  ergens tussen de regels door  iets te lezen valt van  hoe God  kan werken.  Dat god er voor je is in kleine dingen.   Vandaag bewust geworden dat relatie de meest kwetsbare vorm is van Gods aanwezigheid. Door  openheid en transparantie  ervaren we  iets van God persoonlijk. Hij spreekt tot ons door de meest  diverse mensen. mensen die je soms  achter het behang wil plakken , maar die zo oprecht zijn en eerlijk dat je niet anders kunt dan ze lief te hebben. 😉

even terug naar het gevoel en de ratio. Ik  geloof dat er iets te gebeuren staat. Ik wil graag grote stappen  maken.  ik wil graag ondernemen , doen, plannen maken, regels stellen, kaders bedenken, maar tegelijk wil ik ook graag  God laten werken. De vraag is wat Gods Geest me zegt. Ik heb dat niet echt helder. Dat hoeft ook niet, maar  ik verlang er naar vooruitgang te zien.  God leert me geduld te hebben. dat is wat ik n u ervaar. Geduld met anderen, maar ook om te groeien.  Geduld om mijn plek precies te  vinden en te krijgen.  ik ben geneigd hier druk op uit te oefenen.  Het is mijn gebed dat God me daarin leert ontspannen en niets  zal forceren.